Nanampy ny mpisorona tao amin'ny tempoly ny Levita. Nisy ny sokajina Levita izay nomena andraikitra manokana mikasika ny hira sy ny mozika. Tian'Andriamanitra ny hahatsara ny fotoam-piankohofana tao amin'ny tempoly, koa nomeny fitsipika manokana harahina ireo Levita rehefa mihira sy mitendry zava-maneno ao amin'ny tempoly.

Nifidy an'i Asafa ho mpitarika ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tempoly i Davida mpanjaka. Ny taranak'i Asafa rehetra no mpihira; izy ireo no "mpiandraikitra ny asa tao an-tranon'Andriamanitra (...) izay mpihira avokoa" - Neh. 11:22, DIEM.

Jereo ny 1 Tant. 25:6-8. Inona no ampianarin'izany antsika momba ny lanja sy ny maha-zava-dehibe ny mozika ao amin'ny fanompoam-pivavahana sy ny fihiran'izy ireo ny "hira ho an'i Jehovah"?

Levita ireo mpihira ireo ka voatendry hiasa ao amin'ny tempoly, araka izany. Asa nandraisany karama, araka izany, ny mihira tao amin'ny fanompoam-pivavahana. Tamin'ny andron'i Davida mpanjaka, dia nisy ny fandaminana mikasika ny sekoly fianarana mozika, izay teo ambany fanarahany maso. Nisy mpampianatra sy mpianatra tao amin'izany sekoly izany, tanora sy efa lehibe, izay nifandimby niasa tao amin'ny tempoly, nanao hira. Mpitendry zava-maneno ny sasany tamin'izy ireo, ny hafa kosa mpihira, ary ny sasany nikarakara ireo zava-maneno sy fitafiana nampiasaina ho amin'ny fanompoam-pivavahana. Inona moa no tanjon'ny fandaminana matihanina tahaka izany? Natao izany mba hampivelarana ny talenta sy ho fikendrena ny tsara indrindra ho an'ny fanompoam-pivavahana. Ny tsara indrindra mandrakariva no tokony hokatsahina amin'ny fiankohofana. Tokony hiloatra avy ao am-po ny fiderana ary aseho amin'ny fomba tsara indrindra mba hampitombo ny aim-panahin'ny olona. Azo heverina fa ireo mpitendry zava-maneno sy mpihira izay nanompo tao amin'ny tempoly dia voafidy tamim-pitandremana fatratra mba hitarika ny fanompoam-pivavahana.

Ahoana no hanomezan'ny hira sy ny mozika fifaliana ho anao ao amin'ny fiangonana misy anao? Inona no fanandramana efa niainanao?