Manampy antsika hahatakatra ny fomba niankohofan'ny Jiosy tamin'Andriamanitra tamin'ny andron'i Ezra ny tsianjerin'ny lesona mandritra ity herinandro ity. Hitantsika fa velom-pankasitrahana izy ireo ka nanao hira fiderana ho Azy. Vita ny fananganana ny tempoly tamin'ny taona 515 TLK (Ezra 6:15-18), rehefa izany dia "nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana" izy ireo (Ezra 6:16). 60 taona teo ho eo taty aoriana no namitan'ny olona ny fananganana ny mandan'i Jerosalema, ary natokany ho an'i Jehôvah koa izany, ka nanao fankalazana izy ireo tamin'izany (Neh. 6:15-44;7:1-3; Neh. 12:27-43).

Taorian'ny fitanisana ny tetiarana ao amin'ny Neh. 11 sy 12 dia miampita ho amin'ny fotoana nankalazan'izy ireo ny fanokanana ny mandan'ny tanana ny mpanoratra. Fomba fanao mahazatra ho an'ny firenena ny manokana zavatra ho an'i Jehôvah: ny tempoly, ny mandan'ny tanana, eny ny trano sy ny fananana iombonana koa aza. Voaomana amim-pandinihana tsara ny fanokanana tahaka izany ary narahin'ny hira sy ny zava-maneno, ny firavoravoana, ny fanaovana fanatitra sy ny fifaliana, ny hafaliana sy ny fanadiovana ny olona. I Davida no nametraka ny fanaovana ny fanatitra mandritra ny fanokanana, ary narahin'ireo mpitarika ny Isiraely izany ohatra izany, nanomboka tamin'i Sôlômôna raha nitondra ny fiara tao amin'ny tempoly (1 Mpanj. 8:5).

Mandritra ity herinandro ity isika dia hijery ny fomba niankohofan'ny Jiosy tamin'Andriamanitra tamin'ny andron'i Nehemia. Inona no lesona azontsika sintonina avy amin'izany fomba fiankohofana izany?