Lesona 10: Midera an'i Jehôvah !

Hodinihina mandritra ny herinandro: Neh. 12:27-29; 1 Tant. 25:6-8; 1 Jao. 1:7-9; Neh. 12:31-42; Heb. 9:1-11.
Tsianjery: Dia nanao hira nifamalivaly nidera sy nisaotra an'i Jehôvah izy, fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindrampony amin'ny Isiraely." - Ezra 3:11.

Manampy antsika hahatakatra ny fomba niankohofan'ny Jiosy tamin'Andriamanitra tamin'ny andron'i Ezra ny tsianjerin'ny lesona mandritra ity herinandro ity. Hitantsika fa velom-pankasitrahana izy ireo ka nanao hira fiderana ho Azy. Vita ny fananganana ny tempoly tamin'ny taona 515 TLK (Ezra 6:15-18), rehefa izany dia "nitokana io tranon'Andriamanitra io tamin'ny fifaliana" izy ireo (Ezra 6:16). 60 taona teo ho eo taty aoriana no namitan'ny olona ny fananganana ny mandan'i Jerosalema, ary natokany ho an'i Jehôvah koa izany, ka nanao fankalazana izy ireo tamin'izany (Neh. 6:15-44;7:1-3; Neh. 12:27-43).

Taorian'ny fitanisana ny tetiarana ao amin'ny Neh. 11 sy 12 dia miampita ho amin'ny fotoana nankalazan'izy ireo ny fanokanana ny mandan'ny tanana ny mpanoratra. Fomba fanao mahazatra ho an'ny firenena ny manokana zavatra ho an'i Jehôvah: ny tempoly, ny mandan'ny tanana, eny ny trano sy ny fananana iombonana koa aza. Voaomana amim-pandinihana tsara ny fanokanana tahaka izany ary narahin'ny hira sy ny zava-maneno, ny firavoravoana, ny fanaovana fanatitra sy ny fifaliana, ny hafaliana sy ny fanadiovana ny olona. I Davida no nametraka ny fanaovana ny fanatitra mandritra ny fanokanana, ary narahin'ireo mpitarika ny Isiraely izany ohatra izany, nanomboka tamin'i Sôlômôna raha nitondra ny fiara tao amin'ny tempoly (1 Mpanj. 8:5).

Mandritra ity herinandro ity isika dia hijery ny fomba niankohofan'ny Jiosy tamin'Andriamanitra tamin'ny andron'i Nehemia. Inona no lesona azontsika sintonina avy amin'izany fomba fiankohofana izany?

Nanampy ny mpisorona tao amin'ny tempoly ny Levita. Nisy ny sokajina Levita izay nomena andraikitra manokana mikasika ny hira sy ny mozika. Tian'Andriamanitra ny hahatsara ny fotoam-piankohofana tao amin'ny tempoly, koa nomeny fitsipika manokana harahina ireo Levita rehefa mihira sy mitendry zava-maneno ao amin'ny tempoly.

Nifidy an'i Asafa ho mpitarika ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tempoly i Davida mpanjaka. Ny taranak'i Asafa rehetra no mpihira; izy ireo no "mpiandraikitra ny asa tao an-tranon'Andriamanitra (...) izay mpihira avokoa" - Neh. 11:22, DIEM.

Jereo ny 1 Tant. 25:6-8. Inona no ampianarin'izany antsika momba ny lanja sy ny maha-zava-dehibe ny mozika ao amin'ny fanompoam-pivavahana sy ny fihiran'izy ireo ny "hira ho an'i Jehovah"?

Levita ireo mpihira ireo ka voatendry hiasa ao amin'ny tempoly, araka izany. Asa nandraisany karama, araka izany, ny mihira tao amin'ny fanompoam-pivavahana. Tamin'ny andron'i Davida mpanjaka, dia nisy ny fandaminana mikasika ny sekoly fianarana mozika, izay teo ambany fanarahany maso. Nisy mpampianatra sy mpianatra tao amin'izany sekoly izany, tanora sy efa lehibe, izay nifandimby niasa tao amin'ny tempoly, nanao hira. Mpitendry zava-maneno ny sasany tamin'izy ireo, ny hafa kosa mpihira, ary ny sasany nikarakara ireo zava-maneno sy fitafiana nampiasaina ho amin'ny fanompoam-pivavahana. Inona moa no tanjon'ny fandaminana matihanina tahaka izany? Natao izany mba hampivelarana ny talenta sy ho fikendrena ny tsara indrindra ho an'ny fanompoam-pivavahana. Ny tsara indrindra mandrakariva no tokony hokatsahina amin'ny fiankohofana. Tokony hiloatra avy ao am-po ny fiderana ary aseho amin'ny fomba tsara indrindra mba hampitombo ny aim-panahin'ny olona. Azo heverina fa ireo mpitendry zava-maneno sy mpihira izay nanompo tao amin'ny tempoly dia voafidy tamim-pitandremana fatratra mba hitarika ny fanompoam-pivavahana.

Ahoana no hanomezan'ny hira sy ny mozika fifaliana ho anao ao amin'ny fiangonana misy anao? Inona no fanandramana efa niainanao?

Rehefa avy niresaka momba ny fanokanana ny manda sy ny famoriana ireo mpihira ny Soratra Masina, ny toko manaraka kosa, ny Neh. 12:30, dia miresaka mikasika ny fanadiovana. "Ary ny mpisorona sy ny Levita samy nanadio ny tenany, ary nodioviny koa ny olona sy ny vavahady ary ny manda".

Ny matoanteny ilazana ny hoe "nodiovina" amin'ny teny hebreo dia thr, izay midika hoe madio; ampiasaina amin'ny tontolon-kevitra maro izany ao amin'ny TT, anisan'izany ny hevitra mikasika ny fahadiovam-pitondran-tena eo anatrehan'Andriamanitra.

"Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, fahaka Azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra". - 1 Jao. 1:7-9.

Inona no ampianarin'ireo andalan-teny ireo antsika mikasika (1) ny toetry ny olombelona, (2) ny famelan'Andriamanitra ny helotsika, ary ny (3) herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika?

Ampahany nanan-danja teo amin'ny fivavahana jiosy tamin'ny andron'ny Baiboly ny tempoly. Tian'Andriamanitra raha hitarika olona ho eo Aminy mba ho voavonjy ny fiankohofana natao tao amin'izany tempoly izany. Zava-dehibe ho an'ny fiankohofana koa ny fitondrana biby hatao fanatitra, izay sary an'ohatra nanampy ny vahoakan'Andriamanitra hahita fa ny ran'i Jesôsy no manadio azy ho afaka amin'ny fahotana. Tahaka izany koa no tokony hahatakarantsika izay ataon'i Jesôsy ho antsika, dia hianatra ny hitia Azy bebe kokoa isika. Izany no antony niresahan'ny Isiraely matetika ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo tamin'ny lasa. Manampy azy ireo hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sy hahita ny fahatsat any izany. Hiankohoka arnin'Andriamanitra amim-pifaliana isika rehefa mahalala ny fitiavany.

Ho antsika amin'izao andro izao, ny fanandramana sy ny fankasitrahana ny famelana ny ota dia tokony hitondra fankasitrahana ho an'Andriamanitra sy fahatsapana fifaliana sy fanantenana. Ho mora amintsika amin'izay ny midera an'Andriamanitra sy maneho ny fankasitrahantsika ny fahatsaran'ny toetrany. Inona moa no fanehoana lehibe indrindra ny toetr'Andriamanitra mihoatra noho ny fahitantsika an'i Jesôsy eo amin'ny hazo fijaliana, mitondra ny famaizana noho ny otantsika mba tsy hitondrantsika izany?

Samy efa nanota isika rehetra tamin'ny lasa, ary miady amin'ny fahotana isan'andro. Misy fanantenana anefa eo amin'ny hazo fijaliana, eo no hanomezan'i Jesôsy ny famelana tanteraka. Nahoana moa raha izao no mangataka Aminy tsy misy hataka andro ny famelan-keloka?

Vakio ny Neh. 12:31-42. Nahoana ny hira no ampahany manan-danja eo amin'izany fankalazana izany?

Nanangana antoko mpihira roa lehibe ny mpisorona tamin'ny andron'i Nehemia. Nandeha nanodidina an'i Jerosalema ireo antoko mpihira ireo, nihira fiderana ho an'i Jehôvah sy nisaotra Azy noho ny zava-drehetra nataony ho azy ireo. Mitendry zava-maneno ny sasany tamin'izy ireo, ary mihira kosa ny hafa. Mijoro eo anoloan'ny antoko mpihira iray i Ezra ka mitarika azy ireo mamakivaky ny tanàna, i Nehemia kosa mijoro any aorian'ny antoko mpihira faharoa ary manaraka ireo mpitendry zava-maneno avy ao aoriana. Miara-miainga eo amin'ny toerana iray ireo antoko mpihira roa ireo, rehefa izay dia misaraka ka ny antoko mpihira voalohany mandeha manodidina ny manda, ny faharoa koa manao toy izany ihany saingy samy manana ny isany izy ireo. Mihaona ao aimin'ny vavahady mankamin'ny lohasaha izy ireo, ary miara-mizotra mankany amin'ny tempoly. Tsofin'ny mpisorona eo ivelan'ny tempoly ny trompetra, aorian'izay dia miditra ao amin'ny tempoly ireo antoko mpihira roa ka mijoro mifanatrika.

Andeha hovaliantsika ny fanontaniana any amin'ny fiantombohan'ny lesona androany: nahoana moa ny hira no ampahany manan-danja amin'ny fiankohofana ao amin'ny tempoly? Tokony ho takatsika ny hevitry ny hira ao amin'ny tontolon-kevitry ny tempoly hahafahantsika mahazo ny valin'izany. Tsy fampisehoana tsy akory ny hira tao amin'ny tempoly; tsy izany, fa rehefa nihira sy nitendry ny zava-maneno ireo mpihira sy mpitendry dia nanondrika ny lohany hivavaka ny olona. Nanampy azy ireo hanome voninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly izany hira izany.

Mahakasika ny fanaovana fanatitra ny ivon'ny asa sy fiankohofana natao tao amin'ny tempoly, na dia tsy mahafinaritra loatra aza ny manao izany. Inona tokoa moa no nataon'izy ireo raha tsy manapaka ny tendan'ireo biby tsy manan-tsiny? Ny fanaovana hira mahafinaritra dia tsy hoe nampiakatra ny fisainan'ny olona ho any an-danitra fotsiny ihany fa nahatonga ny fanompoam-pivavahana may manontolo no mahafinaritra kokoa.

Mijere ohatra ao amin'ny Baiboly izay ahitana ny hira ho ampahany manan-danja amin'ny fanompoam-pivavahana. Jereo ny Eks. 15:1; 2 Tant. 20:21,22; ary ny Apôk. 15:2-4. Momba ny inona avy izany hira izany?

Tafiditra ao anatin'ny fiankohofana ny hira, na any an-danitra na ety an-tany. Mariho fa ao amin'ireo andininy ery ambony, ny hira dia mikasika izay nataon'i Jehôvah ho an'ny vahoakany, anisan'izany ny fanomezana azy ireo ny  "fandresena ny bibidia" (amin'ny fomba ahoana rahateo moa no hahazoan'izy ireo izany fandresena izany?). Fiderana an'Andriamanitra noho ny asam-pamonjena nataony izany.

Mitanisa zavatra izay nataon'Andriannanitra ho anao izay antony tsara hanaovanao hira fiderana ho Azy.

Vakio ny amin'ny fankalazana ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny Neh. 12:43. Nahoana ny mpisorona no namono biby maro atao fanatitra? Nahoana ireo fanomezana ireo no ampahany manan-danja amin'ny fiankohofana?

Ampahany nanan-danja indrindra teo amin'ny fiankohofana tamin'ny andron'ny tempoly ny fanatitra. Fanatitra samy hafa no natao tamin'izany, na izany ho an'ny teny fikasana ny amin'ny famelan-keloka, na hanehoana ny fifaliana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy fankasitrahana Azy. Ivon'ny fiankohofana ny fanatitra satria mampahatsiahy ireo olona nanatrika ny fanompoam-pivavahana ny fahamarinana momba an'Andriamanitra sy ny toetrany, ary nanondro ilay Taranaka Nampanantenaina, dia ny Mesia izany, izay hanolotra ny ainy ho azy ireo noho ny maha-Zanak'ondrin'Andriamanitra Azy. Vakio indray ny Neh. 12:43.

Vakio avy eo ny Jao. 1:29,36; 1 Kôr. 5:7 sy ny Apôk. 5:6;12,13. lnona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika momba ny fanatitra? lnona no fahamarinana asehon'izany fitondrana biby hatao fanatitra izany?

Mariho hoe impiry ny hevitry ny fifaliana no hita ao amin'ny Neh. 12:43 fotsiny. Tao anatin'ny fanajana, sy tahotra an'Andriamanitra no niainan'ny vahoaka ny fanompoam-pivavahana (ny famonoana ny biby noho ny amin'ny fahotany dia zava-dehibe rahateo), nisy fifaliana sy firavoravoana koa nandritra izany fotoana izany. Rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia tokony hataontsika amin'ny tahotra sy fanajana tanteraka izany, amin'ny fifaliana koa anefa. Asehon'ny Sal. 95 fa ny tena fiderana marina dia ahitana antso ho amin'ny hira, hia-pifaliana ary hira fankalazana an'Andriamanitra (Sal. 95:1); ao koa ny fiondrehana sy fandohalehana eo anatrehan'i Jehôvah (Sal. 95:6). Zava-dehibe ho an'ny fiderana sy fankalazana ary fiankohofana amin'ny Mpamorona antsika ny fiezahana hampifandanja ny fifaliana sy ny fanajana feno.

Alaivo sary an-tsaina i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. lnona no tsapanao? Ahoana no hahatsapantsika fifaliana ao amin'ny hazo fijaliana?

Vakio ny amin'ireo fanomezana nentin'ny olona ho an'ny mpisorona sy ny Levita ao amin'ny Neh. 12:44-47. Nahoana ireo vahoaka jiosy no faly tamin'ireo mpisorona sy Levita izay nanompo an'Andriamanitra ireo?Tsy milavo lefona mora foana ny fahavalo Apok. 12:12. ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Sary an'ohatra maneho inona ny asan'ny Levita? Vakio ny Heb. 9:1-11.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

"Zava-dehibe eo amin'ny drafitry ny fanavotana tahaka ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fifonana ataony ho an'ny olombelona any amin'ny fitoerana masina any ambony. Tamin'ny fahafatesany no nanombohany ny asany ary taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty' dia niakatra tany an-danitra Izy mba hanatontosa izany an-tsakany sy an-davany. Tsy maintsy miditra ao amin'ny efitra lamba amin'ny alalan'ny finoana isika, "tany no nidiran'i Jesôsy ho Mpialoha antsika" - Heb. 6:20" - HM, t. 505.

Tsy takatry ny olona tamin'izany andro izany araka ny fahazoantsika azy ny drafi-panavotan'Andriamanitra, kanefa takany ihany fa zava-dehibe ny asan'ny Levita izay manampy amin'ny asa fanompoana ao amin'ny tempoly. Nahafaly ny olona, araka izany, ny nanampy ny Levita. Nanokana fotoana maro iarahana amin'Andriamanitra ny Jiosy, namaky ny Tenin'Andriamanitra izy ireo, nivavaka ary nanao fanompoam-pivavahana. Nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra indray izy ireo. Raha nanao izany izy dia nanampy azy hahatakatra zava-manan-danja Andriamanitra: mila mikarakara ny tranon'Andriamanitra indray izy ireo. Niato ny asa manokana natao tao amin'ny tempoly, ka ilaina ny hanohizana izany indray. Faly ny olona rehefa natao izany.

"Ny hazo fijalian'i Kristy no ho fianarana sy ho anton-kiran'ny voavotra mandritra ny mandrakizay manontolo. Ao amin'i Kristy omem-boninahitra no hibanjinany an'i Kristy voahombo. Tsy hohadinoina na oviana na oviana fa ilay manan-kery namoronana sy ihazonana an'ireo izao tontolo izao tsy hita isa manerana ny velarana tsy manam-petry ny habakabaka, ilay Malalan'Andriamanitra, ilay Mpanjakan'ny lanitra, ilay tian'ny kerobima sy ny serafima mamirapiratra hiankohofana - dia nietry mba hanandratra ny olombelona lavo; nitondra ny heloka sy ny fahafaham-baraka noho ny fahotana; nizaka ny nanafenan'ny Ray ny tavany, mandra-pahavaky ny fony noho ny vesatry ny ozon'izao tontolo izao ka nahatorotorn ny ainy ten amin'ny haw Kalvary. Raha ilay nahary izao tontolo rehetra izao, ilay Mpandahatra ny anjaran'ny rehetra, no nanaiky ny hametraka ny voninahiny ka nanetry tena noho ny fitiavana ny olombelona, izany dia hampitolagaga mandrakariva ny tany aman-danitra sy hahatonga azy hiankohoka Aminy. Rehefa mijery ny Mpanavotra azy ireo firenena voavonjy ka mibanjina ny voninahitra mandrakizay avy amin'ny endriny; rehefa mibanjina ny seza fiandrianany izy ireo, izay haharitra mandrakizay mandrakizay, ary ho fantany fa tsy hanam-pahataperana ny fanjakany, dia hanandratra ny hiram-piravoravoany izy ka hanao hoe: "Mendrika, mendrika ny Zanak'ondry Izay efa novonoina, ka efa nanavotra antsika ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany sarobidy indrindrar - HM, t. 677.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Ifanakalozy hevitra ao amin'ny kilasy ny antony tokony hiankohofantsika amin'Andriamanitra amim-pifaliana sy amim-panajana fatratra.

2. Napetraky ny Isiraelita teo ambany fiarovan'Andriamanitra ny mandan'i Jerosalema, tamin'ny alalan'ny fanokanana izany; ary niaiky izy ireo fa tsy mahasoa na inona na inona izany raha tsy Andriamanitra no miaro azy. Mazava tsara  ny nanehoan''i Solomona izany : "Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miari-tory foana ny mpiambina." - Sal. 127:1. Inona no ambaran'izany mikasika ny ezaka ataontsika ho an'ny Tompo?
3. Inona no anjara asan'ny Mira ao amin'ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny fiangonanao?

4. Mazava ny ambaran'ny Soratra Masina: i Jesemy no Mpisoronabentsika any amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Inona no ataony ho antsika ao amin'izany? Mampianatra Inona antsika mikasika izay ataon'i Jesôsy ho antsika any an-danitra ny asan'ny mpisorona tao amin'ny tempoly tety an-tany?