Vakio ny "Famakiana ampahibemaso ny lalàn'Andriamanitra", tt. 541-545 ao amin'ny MM.

"Ny fanehoana ny finoany no hany sisa tokony hataony. Fa rehefa nanaiky ny fibebahany Andriamanitra, dia azony natao ny nifaly fa azo antoka ny famelana ny helony ary handray ny tombontsoa avy any an-danitra indray izy (...)

"Manome fifaliana maharitra ho a.n'ny mpino ny fibebahana marina. Rehefa manaiky ny fitaoman'ny Fanahy ny mpanota iray, dia ho fantany ny helony sy ny fahadisoany ka hivalozany tsy hatao intsony, amin'ny fiarahana amin'ny fahamasinan'Ilay Dokotera lehibe manasitrana ny fanahy. Hitany fa meloka ny tenany noho ny fandikany ny lalàna, kanefa aoka tsy hanary toky izy, fa efa nomena azy sahady ny famelan-keloka. Tokony hifaly izy rehefa mahatsapa ny famelana ny fahotany, noho ny fitiavan'llay Ray any an-danitra izay mamela be dia be ny heloka vita. Voninahitr'Andriamanitra mantsy ny manisy manodidina ny mpanota mibebaka rehetra ny fiahiany be fitiavana sy ny mamehy ny ratrany, ny manasa ny fahotany ary ny mampitafy azy ny akanjom-pamonjena." - MM, tt. 544,545.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Inona no fepetra hahazoanao ny "fifaliana avy amin'i Jehôvah" - Neh. 8:10 ho herinao? Misy zavatra tokony hataontsika ye mba hiainantsika ny fa nandramana mikasika ny herin'Andriamanitra sy ny famelan-keloka avy Aminy ea amin'ny fiainantsika? Raha eny, inona izany?

2. Tokony halahelo noho ny fahotantsika isika, kanefa mifaly ao amin'ny Tompo koa. Ahoana moa no hanatanterahana izany zavatra roa toa mifanohitra izany? Ahoana no anampian'ny laian'Andriamanitra sy ny Filazantsara antsika amin'izany?

3. Vakio ny Rom. 3:19-24. 3. Vakio ny Neh. 8:10: "Mandehana, hano ny matavy, ary sotroy ny mamy, dia mba anatero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra; fa masina ho an'ny Tompontsika ity andro ity koa aza malahelo hianareo, fa ny fifaliana avy amin' Jehôvah no fiarovana mafy ho anareo". lnona no ampianarin'io andininy io antsika momba ny fomba samy hafa hahafahantsika mifaly ao amin'i Jehôvah?