"(...) fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo." - Neh. 8:10. Mampahatsiahy antsika ireo teny ireo fa tian'Andriamanitra ny hahafaly antsika, ary anisan'ny planiny ho an'ny fiainantsika izany. Ny fahafantarana Azy sy ny fitiavany no hahazoantsika fifaliana. Zavatra tokony hataontsika isan'andro ny mifaly ao amin'Andriamanitra, noho ny fahatsarany sy noho ny amin'ny zava-drehetra nomeny antsika. Ho fanampinIzany, ny fifaliana ao amin'i Jehôvah dia manome ny hery hoenti-miatrika ny fiainana sy izay mety ho zava-tsarotra eo amin'ny lalantsika.

Vakio ny Neh. 8:13-18. Inona no nitranga teto ary inona no arnbaran'izany amintsika momba ny vahoaka sy ny mpitarika azy tamin'izany fotoana izany?

Nanatona an'i Ezra ny mpitarika ny vahoaka nony ampitso, naniry ny hahalala bebe kokoa momba ny Baiboly izy ireo. Nasehony fa maniry ny hitarika ny fiarahamonina misy azy ho eo amin'Andriamanitra izy ireo. Takany fa tsy azony atao ny hitarika ny vahoaka ho eo amin'ny lala-marina raha tsy efa nitady an'Andriamanitra sy nikatsaka fahalalana avy Aminy aloha izy ireo.

Vakio ny Lev. 23:39-43. Inona no nasain'Andriamanitra nataon'ny Isiraelita? Nahoana izy ireo no nomena izany baiko izany?

Mariho ny Neh. 8:15, milaza ny andalan-tSoratra Masina fa nanao "araka ny voasoratra" izy ireo. Eto isika dia mahita ohatra iray hafa ny amin'ny fanirian'izy ireo hankath ny Tenin'Andriamanitra an-tsakany sy an-davany noho ny nianarany ny leson'ny fankatoavana taorian'ny 70 taona naha-andevo azy. Nasaina nankalaza ny andro firavoravoana izy ireo ao amin'ny Levitikosy, ary nilazana hoe: "mifalia hafitoana eo anatrehan'i Jehôvah Andriamanitrareo hianareo" - Lev. 23:40. Tian'Andriamanitra ny hahatsiarovan'ny olony ny famelan-keloka sy ny famindrampony, dia ho faly izy ireo noho ny amin'izay nataon'ny Tompo ho azy. Nahoana no zava-dehibe ny mifaly ao amin'i Jehôvah mandritra fotoan-tsarotra?