Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ezra sy Nehemia
Catégorie : Lesona 6 : Namaky ny lalàna i Ezra

Nentin'i Ezra hovakina teo amin'ny vahoaka ny lalàna. Omaly isika dia nametra-panontaniana ny amin'izay ampahany amin'ny lalana novakiny. Ny didy folo ve no naverimberiny novakina nandritra ny tapak'andro? Mba ho fanampiana antsika amin'ny famaliana izany fanontaniana izany dia tokony ho takatsika ny atao hoe "lalana". Tokony ho fantatsika fa ny antsoina hoe bokin'ny lalana dia ireo boky dimy nosoratan'i Mosesy, manomboka amin'ny Genesisy hatramin'ny Deoteronomia, fantatra amin'ny hoe Torah hebreo. Ny teny hoe "lalàna", araka izany, dia mahakasika ny ampahany kely ihany amin'izay voalaza ao amin'ny famakian-teny; mety kokoa ny handikana izany amin'ny hoe "torolalana". Torolalana avy amin'Andriamanitra izay mampahafantatra antsika ny lalàna tokony hizorana izany, mba hahatrarantsika ny tanjona. Rehefa namaky izany i Ezra dia nahare ny tantarany amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra azy ny olona, nanomboka tamin'ny Famoronana hatramin'ny andron'i Josoa. Tamin'ny alalan'ny tantara sy ny hira, ny tononkalo sy ny vavaka ary ny lalàna no nampahatsiahivana azy ny tolona natrehiny tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra sy ny fahatokian'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ao anatin'ny Torah ny "lalàna"; kanefa mihoatra noho izany no ao; hita ao amin'izany ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra ary asehony miavaka koa ny fitarihan'Andriamanitra. Ao amin'izany no ahitan'ny fiarahamonina ny fiaviany sy ny maha-izy azy.

Vakio ny Neh. 8:3; Deo. 4:1; Deo. 6:3,4; Jos. 1:9; Sal. 1:2; Ohab. 19:20; Ezek. 37:4; ary ny Mat. 17:5. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika mikasika ny fianarana ny Baiboly? Inona no tokony hataontsika mba hahatakarana izany bebe kokoa?

Maniry ny hahafantatra bebe kokoa momba ny lalan'Andriamanitra ny vahoaka. Inona no anton'izany? Aza hadinoina fa namaky ny lalàna tamin'izy ireo hatramin'ny fotoana nahatongavany tany Jerosalema efa ho 13 taona i Ezra. Nanolo-tena ho amin'ny asan'Andriamanitra izy ary vonona ny hitondra fiovana. Nisy zava-mahatalanjona nitranga rehefa namaky ny lalàna isaky ny taona nifanesy i Ezra, nanjary zava-misy teo amin'ny fiainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Izany no antony nangatahan'izy ireo ny hamakian'i Ezra taminy ny lalàna rehefa vitany ny fananganana ny manda; liana ny amin'ny fahalalana bebe kokoa ny momba an'Andriamanitra izy ireo. Nahafaly azy ireo indrindra ny nanatrika ny fivoriana handrenesany an'i Ezra manao ny vakiteny, feno fanajana an'Andriamanitra ny fony ary naniry fatratra ny hahafantatra Azy bebe kokoa izy ireo. Tahaka izany koa no tokony hamenoantsika ny saintsika amin'ny Baiboly; rehefa izany dia hanky ny hamenoan'Andriamanitra ny fiainantsika isika.