Vakio ny Neh.8:1,2.  Inona no ambaran'izany amintsika momba ny Ianjan'ny Tenin'Andriamanitra ho an'ny olona?

Rehefa vitan'ny Jiosy ny fananganana ny manda ary niverina nankany Jerosalema izy ireo, dia nivory teo amin'ny toerana malalaka tao Jerosalema tamin'ny volana fahafito izy ireo. Iray amin'ireo volana manan-danja indrindra ho an'ny Isiraelita ny volana Tishri, satria mandritra izany volana izany no ankalazan'ny Jiosy ny andro firavoravoana momba ny trOmpetra (fiomanana ho amin'ny fitsaran'i Jehovah, andro voalohany amin'ny herinandro), ny Andro Fanavotana (andro fitsarana, andro fahafolo amin'ny volana), ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'rKy-trano rantsan-kazo (ho fahatsiarovana ny fanafahan'Andriamanitra avy tany Egipta sy ny fitantanany nandritra ny dia natao tany an'efitra, andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana). Amin'ny andro voalohany amin'ny volana no anaovana ny fivoriana; amin'izany no ankalazana ny andro fitsofana triimpetra. Miantso ny lehilahy sy vehivavy eo amin'ny firenena ny mpitarika ho amin'izany fivoriana manokana izany, mba hanomezana azy ireo fahafahana mahalala ny amin'ny Andriamaniny sy ny tantarany, amin'ny alalan'ny famakiana ny

Nasain'ny vahoaka i Ezra hitondra ny bokin'ny Mosesy teo anatrehan'izy ireo, sy hamaky izany. Nanamboatra lampihazo, polipitra hanaovany izany mihitsy aza izy ireo. Tsy noteren'ny mpitarika hanao izany ireo vahoaka; tsy izany, fa izy ireo mihitsy no niteny tamin'i Ezra mba hitondra ny boky. Azo heverina fa nanomboka teo amin'ireo bokin'i Mosesy no novakin'i Ezra tamin'ny vahoaka, izay ahitana ny lalana nomena an'i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay.

Vakio ny Deo. 31:9-13. Inona no nambaran'ny Tompo tamin'izy ireo, ary Inona no lesona azontsika raisina avy amin'izany?

Ao amin'ny Deo. 31:9-13 dia manambara amin'ny Isiraelita i Mosesy mba hivory sy hamaky ny lalan'Andriamanitra. Nasainy namaky ny lalana izy ireo mandritra ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo. Nambaran'i Mosesy fa tokony hamaky ny lalan'i Jehovah amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy sy ny vahiny eo amin'ny tany ireo mpitarika. Ambaran'ny Neh. 8:1 fa nivory "tahaka ny olona iray izy rehetra". Mona no ambaran'izany amintsika momba ny maha-zava-dehibe ny firaisana eo amin'ny mpiray finoana?