Voatsangana ny mandan'i Jerosalema. Tontosan'ny Isiraelita ny asa lehibe tamin'ny fametahana ny vavahady, teo ambany fitarihan'i Nehemia. Rehefa voatsangana ny manda dia talanjona ireo firenena manodidina ka niaiky fa "Andriamanitray no nahavitana izany asa izany" - Neh. 6:16. Niaiky ireo fahavalo fa tena misy ny Andriamanitry ny Isiraely, satria na dia teo aza ny fanoherana tsy mampino sy ny fankahalana nihatra tamin'ny Isiraelita, dia vitany ihany ny asa izay nasaina nataony.

Rehefa vita ny fananganana ny manda dia nanendry governora hanapaka an'i Jerosalema i Nehemia (Hanany rahalahiny) sy mpitarika ny fiambenana ny tan.ana (Hanania). Ny fahatokiany sy ny fahitsiany ary ny fahatahorany an'Andriamanitra no nifidianana ireo lehilahy ireo (Neh. 7:2), fa tsy ny noho ny tetiarany. Tamin'ny volana Elola no nahavitana ny manda (volana fahenina, Neh. 6:15).

Inona indray no raharaha hataon'ny Jiosy izao? Maneho amintsika ny toe-javatra nitranga manaraka ny Neh. 8-10. Asehon'ireo toko ireo fa maniry ny hankato ny lalan'Andriarnanitra amin'ny fony rehetra ny Jiosy; nameno hafaliana ny fony izany didin'Andriamanitra izany. Tamin'ny volana Tishri no nisehoan'izany zava-mahafinaritra izany (Neh. 8:2), Tishri izay volana fahafito. Ho hitantsika ny maha-fotoana manan-danja izany teo amin'ny tantaran'ny Isiraely.