Telovolana 4: Ezra sy Nehemia

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jer. 25:11-12;Ezra 4:1–7;Ezra 7:1–10;Ezra 7:11–28;Ezra 7:6,10.

Tsianjery: « Izao no lazain'i Kyrosy, mpanjakan'i Persia: Ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, ahy; ary Izy efa nandidy ahy hanao trano ho Azy any Jerosalema izay any Joda. » - Ezra 1:2.

Hodinihina mandritra ny herinandro:  Neh. 1:1-4; Neh. 1:5-11; Neh. 2:1-8; Neh. 2:9,10; Neh. 2:11-20. 

Tsianjery: « Ary rehefa nandre izany teny izany aho, dia nipetraka nitomany sady niferinaina andro maro ary nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan’Andriamanitry ny lanitra ka nanao hoe: Indrisy! Ry Jehôvah, Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina nydidiny. » - Neh. 1:4,5 . 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezra 7:10; Dan. 9:24–27; Dan. 8:14,26,27; Rôm. 8:28,29; Eks. 3; 4. 

Tsianjery: « Isaorana anie Jehôvah, Andriamanitry ny razantsika, Izay efa nanisy izany tao am-pon'ny mpanjaka hahatsara tarehy ny tranon'i Jehovah any Jerosalema» - Ezra 7:27.