Telovolana 4: Ezra sy Nehemia

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jer. 25:11-12;Ezra 4:1–7;Ezra 7:1–10;Ezra 7:11–28;Ezra 7:6,10.

Tsianjery: « Izao no lazain'i Kyrosy, mpanjakan'i Persia: Ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, ahy; ary Izy efa nandidy ahy hanao trano ho Azy any Jerosalema izay any Joda. » - Ezra 1:2.

Hodinihina mandritra ny herinandro:  Neh. 1:1-4; Neh. 1:5-11; Neh. 2:1-8; Neh. 2:9,10; Neh. 2:11-20. 

Tsianjery: « Ary rehefa nandre izany teny izany aho, dia nipetraka nitomany sady niferinaina andro maro ary nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan’Andriamanitry ny lanitra ka nanao hoe: Indrisy! Ry Jehôvah, Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina nydidiny. » - Neh. 1:4,5 . 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezra 7:10; Dan. 9:24–27; Dan. 8:14,26,27; Rôm. 8:28,29; Eks. 3; 4. 

Tsianjery: « Isaorana anie Jehôvah, Andriamanitry ny razantsika, Izay efa nanisy izany tao am-pon'ny mpanjaka hahatsara tarehy ny tranon'i Jehovah any Jerosalema» - Ezra 7:27. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezra 4, 5; Neh. 4, 6.

Tsianjery: «Nefa ny mason"Andriamaniny nitsinjo ny loholon'ny Joda, ka tsy nahasakana azy ireo, mandra-pahatongan'ny teny ho any amin'i Dariosy sy ny nahazoany ny valiny ny amin'izany raharaha izany." - Ezra 5:5.»

Hodinihina mandritra ny herinandro: Neh. 5:1-5; Neh. 5:6-8; Neh. 5:7-12; Neh. 5:12,13; Neh. 5:14

Tsianjery: "Eny, masina hianareo, ampodio aminy anio ihany ny taniny sy ny tanim-boalobony sy ny tanin'olivany sy ny tranony sy ny ampahazaton'ny vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo izay nampisamborinareo azy " - Neh. 5:11. 

Hodinihina mandritra ny herinandro : Neh. 8:1,2; Neh. 8:3; Neh. 8:4-8; Neh. 8:9-12; Neh. 8:13-18. Neh. 8:13-18.

Tsianjery: « Dia novakiny mazava ny teny tao amin'ny bokin'ny lalan'Andriamanitra, sady nohazavainy tsara ny heviny, ka dia azon'ny olona tsara ny teny novakina » - Neh. 8:8.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Neh. 9:1-3; Asa. 10:1-23; Neh. 9:9-22; Neh. 9:23-31; Neh. 9:32-37.
Tsianjery: « "Izay manafina ny fahotany tsy hambinina; fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo" Ohab. 28:13. »