Telovolana 4: Ezra sy Nehemia

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jer. 25:11-12;Ezra 4:1–7;Ezra 7:1–10;Ezra 7:11–28;Ezra 7:6,10.

Tsianjery: « Izao no lazain'i Kyrosy, mpanjakan'i Persia: Ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany dia efa nomen'i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra, ahy; ary Izy efa nandidy ahy hanao trano ho Azy any Jerosalema izay any Joda. » - Ezra 1:2.

Hodinihina mandritra ny herinandro:  Neh. 1:1-4; Neh. 1:5-11; Neh. 2:1-8; Neh. 2:9,10; Neh. 2:11-20. 

Tsianjery: « Ary rehefa nandre izany teny izany aho, dia nipetraka nitomany sady niferinaina andro maro ary nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan’Andriamanitry ny lanitra ka nanao hoe: Indrisy! Ry Jehôvah, Andriamanitry ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina nydidiny. » - Neh. 1:4,5 . 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezra 7:10; Dan. 9:24–27; Dan. 8:14,26,27; Rôm. 8:28,29; Eks. 3; 4. 

Tsianjery: « Isaorana anie Jehôvah, Andriamanitry ny razantsika, Izay efa nanisy izany tao am-pon'ny mpanjaka hahatsara tarehy ny tranon'i Jehovah any Jerosalema» - Ezra 7:27. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezra 4, 5; Neh. 4, 6.

Tsianjery: «Nefa ny mason"Andriamaniny nitsinjo ny loholon'ny Joda, ka tsy nahasakana azy ireo, mandra-pahatongan'ny teny ho any amin'i Dariosy sy ny nahazoany ny valiny ny amin'izany raharaha izany." - Ezra 5:5.»

Hodinihina mandritra ny herinandro: Neh. 5:1-5; Neh. 5:6-8; Neh. 5:7-12; Neh. 5:12,13; Neh. 5:14

Tsianjery: "Eny, masina hianareo, ampodio aminy anio ihany ny taniny sy ny tanim-boalobony sy ny tanin'olivany sy ny tranony sy ny ampahazaton'ny vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo izay nampisamborinareo azy " - Neh. 5:11. 

Hodinihina mandritra ny herinandro : Neh. 8:1,2; Neh. 8:3; Neh. 8:4-8; Neh. 8:9-12; Neh. 8:13-18. Neh. 8:13-18.

Tsianjery: « Dia novakiny mazava ny teny tao amin'ny bokin'ny lalan'Andriamanitra, sady nohazavainy tsara ny heviny, ka dia azon'ny olona tsara ny teny novakina » - Neh. 8:8.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Neh. 9:1-3; Asa. 10:1-23; Neh. 9:9-22; Neh. 9:23-31; Neh. 9:32-37.
Tsianjery: « "Izay manafina ny fahotany tsy hambinina; fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo" Ohab. 28:13. »

Hodinihina mandritra ny herinandro : Neh. 10:1-29; Gen. 9:16; Jos. 24; Neh. 10:30-39.
Tsianjery: "Ary noho izany rehetra izany dia manao fanekena mafy izahay, ka soratanay izany ary manisy tombo-kase eo aminy ny mpanapaka anay sy ny Levitanay ary ny mpisoronay.(...) ary tsy hahafoy ny tranon'Andriamanitsika izahay."- Neh. 10:1,40.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Ezra 1:9-11; Dan. 1:1,2; Ezra 2; Ezra 8:1-15; Deo. 30:1-6; Neh. 11:1,2,
Tsianjery : "Dia samy nikambana tsara tamin'ny andriandahy rahalahiny, ka niozona sy nianiana hanaraka ny lalàn'Andriamanitra, izay nampilazaina an'i Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, ary hitandrina sy hankatò ny didy rehetra izay nataon'i Jehovah Tompontsika mbamin'ny fitsipika sy ny lalàny" . - Neh. 10:30.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Neh. 12:27-29; 1 Tant. 25:6-8; 1 Jao. 1:7-9; Neh. 12:31-42; Heb. 9:1-11.
Tsianjery: Dia nanao hira nifamalivaly nidera sy nisaotra an'i Jehôvah izy, fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindrampony amin'ny Isiraely." - Ezra 3:11.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Neh. 13:1-9; Neh. 13:10-14; Nom. 18:21-24; Neh. 13:15,16.
Tsianjery: "Ary ny Levita dia nasaiko nanadio ny tenany ka ho avy hiambina eo am-bavahady, mba hanamasinany ny andro Sabata. Tsarovy aho noho izany koa, ry Andriamanitro o, ary iantrao aho araka ny haben'ny famindram-ponao" - Neh. 13:22

Hodinihina mandritra ny herinandro: Neh. 13:23-25; Neh. 13:26,27; Ezra 9; Ezra 10; Mat. 28:18-20.

Tsianjery: "Andriamanitro ô, menatra sy mangaihay aho, raha miandrandra Aminao, ry Andriamanitro ô; fa efa nihamaro mihoatra ny lohanay ny helokay, ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra" - Ezra 9:6.

Hodinihina mandritra ity herinandro ity: Mpits. 4:1-16; 1 Mpanj. 15:26,34; Neh. 4:7-23; Ezra 7:8-10; Ezra 8:21-23, 31-32.

Tsianjery: "Dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy hisotro sy hanatitra anjara ho an`ny sasany ary hifaly indrindra, satria azony tsara ny teny izay notorina taminy" - Neh. 8:12.