Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 3: Ny kely indrindra amin'ireo : Miasa amin'ireo malahelo
Catégorie : Lesona 9: Ny asa fanompoana teo amin'ny fiangonan'ny testamenta vaovao

Vakio ny "Dorcas — Her Ministry and Its Fahazavana maharitra Influence," tt. 66, 67 ao amin'ny WM; "Fiangonana hatramin'ny farany malala-tanana", tt. 293-301 ao amin'ny VM; "This Apôk. 14:13 is pure religion", tt. 35-41 ao amin'ny WM. "Nomen'ny Mpamonjy ny ainy sarobidy mba hanorenana fiangonana. afaka hikarakara ny fanahy tra-pahoriana, halaim-panahy. Mety ho mahantra, tsy nahazo fanabeazana ary tsy fanta-daza ny antokon'ny mpino, nefa ao amin'i Kristy, dia mety ho manao asa ao an-tokantrano izy, eo amin'ny manodidina, ao amin'ny fiangonana, ary na dia amin'ny faritra ivelany aza, izay hahatratra lavitra toy ny mandrakizay ny vokany." - IFM, t. 655, edisiona 2011. 

"Nahatonga fifalian-dehibe ho an'ny fiangonana voalohany ny fahalalahan-tanana nananany, satria fantany fa ny ezaka nataony no nandraisany anjara amin'ny fitoriana ny hafatry ny filazantsara any amin'ny tany maizina. Hita teo amin'ny fahalalahan-tanany fa tsy nandray foana ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Inona moa no nahatonga izany fahalalahan-tanana izany afa-tsy ny fanamasinan'ny Fanahy? Fahagagana vitan'ny fahasoavana izany teo anatrehan'ny mpino sy ny tsy mpino."- VM, t. 300. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA : 

1. Ahoana no hahatonga ny fiangonana misy anao hanahaka ilay fiangonana noresahina ao amin'ny Asa. 1,2,3?

2. Nianarantsika nandritra ity herinandro ity fa nanangona fanatitra ireo fiangonan'ny TV ary nizara izany tamin'ny mpino tany amin'ny toeran-kafa. Manaraka izany fitsipika izany koa ny Fiangonana Advantista, mandefa fanatitra any amin'ny toerana maro samy hafa eto ambonin'ny tany isika mba hampiroboroboana ny asan'Andriamanitra any amin'izany toerana izany. Nahoana no tsara arahina izany planina ho amin'ny fizarana izany?

3. Manome fampitandremana lehibe ho antsika mikasika ny vola ny Jak. 5:1-5. Nahoana no ilaina tokoa izany fampitandremana izany?