Ambaran'ny lovan-tsofina kristianina fa nanjary mpitarika tao amin'ny fiangonana voalohany tany Jerosalema i Jalapa, ilay rahalahin'i Jesôsy, ary izy ilay Jakôba voalaza fa nitarika ny fivoriam-be tany Jerosalema (jereo ny Asa. 15 sy ny Gal. 1 sy 2). Raha izany dia azo heverina fa izy no nanoratra ny epistily notehirizina ao amin'ny Baiboly izay antsoina hoe epistily nosoratan'i Jakôba.

Betsaka no nitondra ny anarana Jakôba tamin'izany andro izany, kanefa raha olona iray ihany no resahina etoana dia azo heverina fa izy ilay mpitarika ny fiangonana izay fantatra tamin'ny anarana hoe Jakôba "ilay marina", izay manondro mpitarika hendry nametraka ho laharam-pahamehana ny fiahiana ny hafa sy ireo izay hadinon'ny fiarahamonina matetika na koa voahosihosy. Nolazaina hoe "bokin'ny Ohabolan'ny Testamenta Vaovao" ny boky nampitondraina ny anarany, izay mifantoka amin'ny fomba fanao araka an'Andriamanitra sy ny fananana fiainana feno fahendrena amin'ny maha-mpanara-dia Azy.

Nirin'ny mpanoratra ny bokin'i Jakôba ny mpamaky Kristianina raha ho "mpankato ny teny hianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo." - Jak. 1:22. Miresaka mikasika ny fivavahana izay ankasitrahan'Andriamanitra koa i Jakôba. Tian'Andriamanitra isika raha mikarakara ny sahirana sy mitandrina ny fontsika ho madio (vakio ny Jak. 1:27).

Vakio ny Jak. 2:1-9 sy ny Jak. 5:1-5. Ahoana no eritreretin'i Jakoba sy tsapany mikasika ny mpanankarena? Ahoana no maha-samy hafa ny fomba fisainany amin'ny fomba fisainan'ny ankamaroan'ny olona? Ahoana no tokony ho fomba fisainantsika mahakasika ny mpanankarena sy ny mahantra ao amin'ny fiangonantsika? Inona no ambaran'i Jakôba fa tokony hataontsika ho azy ireo?

Tsy ampy ny firariana ny fitahian'Andriamanitra raha toa ka tsy manan-kohanina sy hotafina ny olona iray, araka ny nambaran'i Jakôba. Ilaina kokoa ny fanomezana azy sakafo sy fitafiana ho fanehoana ny fiahiantsika azy noho ny fihetsehampo tsara sy ny firarian-tsoa (jereo ny Jak. 2:14-16). Mampiasa izany i Jakôba ho ohatra anehoana ny fifandraisana akaiky eo amin'ny finoana sy ny asa ao amin'ny tontolon-kevitry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Averiny ihany koa ny fampianaran'i Jesôsy ny amin'ny tokony hitiavantsika ny namantsika tahaka ny tenantsika (Jak. 2:8), ho fanehoana fa tokony hankatoavina amin'ny fiainana andavanandro izany didy izany. Iainana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny hafa izany, tsy ho fitadiavam-pamonjena fa ho fanehoana ny finoana marina.