Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 3: Ny kely indrindra amin'ireo : Miasa amin'ireo malahelo
Catégorie : Lesona 9: Ny asa fanompoana teo amin'ny fiangonan'ny testamenta vaovao

Miresaka mikasika ny famonjen'Andriamanitra antsika amin'ny finoana i Paoly ao amin'ny Rôm. 1-11. Lohahevitra hafa indray no resahiny ao amin'ny toko faha-12. Manome torohevitra ny amin'ny fanehoana ny fitiavan 'Andriamanitra sy ny fananana fiainana kristianina tsara izy. "Koa amin'izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany." - Rôm. 12:1. Nahoana i Paoly no milaza fa tokony hanolotra ny tenantsika ho fanatitra masina ho an'Andriamanitra isika? Nilaza izany izy noho ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'i Jesôsy, izany no antony tokony hivelomantsika ho an'Andriamanitra. 

Vakio ny Rom. 12. Inona no resahin'io toko io? Inona no ambaran'i Paoly mikasika ny fitiavana sy ny fiahiana ny hafa? Inona no ambarany ny amin'izay tokony hataontsika amin'ny olona sahirana?

Miresaka ireo asa samy hafa ataontsika ao amin'ny fiangonana amin'ny maha-Kristianina antsika i Paoly ao amin'ny  Rom. 12. Resahiny ao koa ny fanomezana omen'Andriamanitra antsika mba hoenti-manao ny asany, anisan'izany ny fanompoana ny hafa sy ny fampaherezana azy. Fanomezam-pahasoavana iray hafa koa ny fanolorana amin-kahalalahan-tanana (and. 3-8); tsy hoe tokony hatao fotsiny anefa izany fa tokony hatao tsara, amim-pifaliana ary indrindra amim-pitiavana (jereo ny and. 9-11).

Soritsoritani Paoly amin'ny teny tsotra ny mombamomba izany fiainana izany. Nampahery ny mpino izy mba haharitra eo anatrehan'ny fahasarotana sy ny fanenjehana, hiahy ny sahirana, ho mpampihavana amin'ny fotoana rehetra, ary araka izay hitantsika tany aloha, mba hamaly ny ratsy sy ny tsy rariny amin'ny fahalemem-panahy, handresy ny faharatsiana amin'ny fanaovan-tsoa (jereo ny Rôm. 12:20,21).

Maneho ny hevitry ny hoe miaina aminhy maha-olom-baovao io toko io, maneho koa ny fomba hanompoana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana manokana sy eo amin'ny fiarahamonina. Nilaza tamin'ireo mpanara-dia Jesosy vaovao i Paoly ny amin'ny tokony hanovany ny fiainany sy ny laharam-pahamehany ary ny asany, ho setrinizay efa nataon'i Jesôsy ho azy tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Na dia nonina teo amin'ny fiarahamonina manao tsindry sy mate tika lozabe aza izy ireo, tao anatin'ny fanjakana romanina, dia nanome torolalana azy i Paoly mba hanana fiainana miavaka: "Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miova amin'ny fanavaozana ny saina (...)"- Rôm. 12:2.

Inona avy ireo toetra sy fomba fanao tokony hotoherinao ao amin'ny fiarahamonina misy anao mba hanampy anao hanana fiainana sy fitiavana bebe kokoa amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesôsy anao?