Nitondra ny filazantsara ho any amin'ny Jentilisa ny apastoly Paoly taorian'ny fiovam-pony. Niteraka fanontaniana maro mikasika ny fifandraisana eo amin'ny fototra jiosin'ny finoana kristianina vao niandoha sy ireo Jentilisa mpanara-dia vaovao an'i Jesosy ny fahombiazana nomen'Andriarnanitra an'i Paoly. Nisy ny fivoriam-be nataon'ireo mpitarika Kristianina Jiosy sy Jentilisa tany Jerosalema, mba hiresahana ny amin'izany toe-javatra izany sy hitadiavana ny fitarihan'Andriamanitra eo anatrehan'ireo fanontaniana saro-baliana marobe. Voarakitra ao amin'ny Asa. 15 ny amin'izany fivoriana izany sy ny vokany.

Ao amin'ny tatitra nataon'i Paoly izay Nita ao amin'ny Gal. 2 anefa dia nanampy teboka manan-danja fray amin'ny torolalana noraisiny avy tamin'ny fivoriam-be tany Jerosalema izy, ho fitohizan'ny asa ataony amin'ny Jentilisa: "izao ihany no tiany, dia ny mba hahatsiarovany ny malahelo, sady nahazoto ahy indrindra rahateo ny hanao izany." - Gal. 2:10. 

Nanohy nifantoka tamin'izany manokana i Paoly (jereo ny Asa. 20:35) ary nandritra ny asany manontolo no nanaovany izany. Tahaka ny fiangonana voalohany tany Jerosalema dia nanitatra ny fomba fijerin'ny fiarahamonina kristianina hahakasika ny mpino miara-mivavaka rehetra i Paoly.

Vakio ny 2 Kôr. 8:7-15. Ahoana no ampifandraisan'i Paoly ny filazantsara sy ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana?

Nampiasa ny teny ao amin'ny 'TT koa i Paoly mba handrisihana ny mpino hanome amin-kalalahan-tanana sy hiahy ireo mpiray finoana izay ao anatin'ny toe-java-tsarotra. Naveriny ny tantaran'ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra tamin'ny nanomezana ny mana ho sakafon'ny Isiraelita tany an'efitra, ho ohatry ny fanomezana sy fizarana eo amin'ny fiarahamonin'ny fiangonana izay mivelatra kokoa (jereo ny 2 Kor. 8:15). Naveriny koa ny teny ao amin'ny Sal. 112:9: "Namafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo; ny fahamarinany maharitra mandrakizay" - 2 Kôr 9:9.

Nanentana ireo mpamaky azy i Paoly mba hanome amin'ny fo, ary hanokana tsy tapaka ampahany amin'izay vola miditra aminy, mba hanamora ny fanomezany rehefa mandalo any amin'ny fiangonany izy na i Titosy mba hanangona ny fanatitra ka hitondra izany ho an'ny Kristianina mila fanampiana any Jerosalema.

Nampiasa ohatra ny amin'ny fiangonana fray izy mba hampirisihana ny fiangonana hafa hanana fahalalahan-tanana tahaka izany koa. "satria ny fizahan-toetra anareo amin'izany fanompoana izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsaran'i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin.'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra" hoy i Paoly nanoratra (2 Kôr 9:13).

Mety tsy afaka ny hanolotra vola ho amin'ny fanohanana asa rehetra isika fa tsy maintsy manao safidy, koa ahoana ary no hanaovantsika safidy tsara ny amin'izay habetsaky ny atolotra sy ny olona izay omena izany?