Nihanitombo haingana ny fiangonan'ny TV. Efa nanambara tamin'ireo mpianany ny amin'ny hitrangan'izany i Jesosy: "Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany." - Asa. 1:8. Mpino vaovao maro no nanampy isa ny fiangonana; iray tamin'izany i Dôrkasy izay nantsoina koa hoe Tabita. Nonina tany amin'ny tananan'i Jopa izy. Hita miharihary fa noraisiny am-po ny torolalana manokana nomen'i Jesôsy ny amin'ny hampitafiana ny tsy nanan-kitafy, nataony ho Azy izany (jereo ny Mat. 25:38, 40).

Vakio ny momba an'i Dorkasy sy ny asa nataony ho an'i Jesôsy ao amin'ny Asa. 9:36. Inona ny asa manokana ataonao ho an'i Jesôoy? Inona ny asa tianao hotsaroan'ny hafa tamin'izay nataonao ho an'Andriamanitra?  

Maro ny olona nahafantatra an'i Dorkasy sy ny asa nataony ho an'i Jesôsy. "Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. "- Asa. 9:36.

Nitsidika an'i Lyda i Petera, tanana iray akaikin'i Jopa izay nisy an'i Dorkasy izany. Nampiantso an'i Petera ho tonga any an-tananany izy ireo satria maty i Dorkasy (vakio ny Asa. 9:37-41). Rehefa tonga tany Jopa i Petera dia nahita olona marobe, ireo no olona nampian'i Dorkasy fony fahavelony. Nasehony an'i Petera ny fitafiana nataon'i Dorkasy ho azy, ary azo antoka fa nitantara tantara marobe tamin'i Petera izy ireo ny amin'izay nataon'i Dorkasy mba hanampiana azy ireo sy ny hafa.

Ny nivavahan'i Petera ho an'i Dorkasy sy ny namerenan'Andriamanitra azy ho amin'ny fiainana indray dia tsy manome toky fa hizotra tsara mandrakariva ny fiainana ho an'ireo izay manolotra ny fiainany ho amin'ny fanompoana ny hafa. I Dorkasy aza dia narary ka maty, ary i Stefana izay iray tamin'ireo diakona notendrena hiandraikitra ny mpitondratena tao amin'ny fiangonana koa no nanjary maritiora voalohany (jereo ny Asa. 7:54-60). Tsy lala-mahitsy tsara ny fiainam-panompoana, mety ho lalana mikitoantoana izany amin'ny fotoana sasany. Naneho ny fitiavan'Andriamanitra teo amin'ny asa nataony hanampiana ny mahantra i Dorkasy nandritra ny fiainany, ka nampiasain'Andriamanitra hanehoana fahagagana ny fahafatesany.

Naneho ny herin 'Andriamanitra tamin'ny olona tany Jopa ny nananganana azy tamin'ny maty. "Ary dia fantatra eran'i Jopa izany, ka maro no nino ny Tompo."- Asa. 9:42.