Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 3: Ny kely indrindra amin'ireo : Miasa amin'ireo malahelo
Catégorie : Lesona 9: Ny asa fanompoana teo amin'ny fiangonan'ny testamenta vaovao

Nilaza tamin'ireo mpianany ny amin'izay tiany hataon'izy ireo i Jesôsy ao amin'ny Mat. 28:18-20, izany no iraka farany nomeny azy ireo. Maro ny Kristianina amin'izao andro izao no milaza fa maneho ny asantsika amin'ny maha-fiangonana antsika ireo andininy ireo, izay nitarika ny Kristianina tamin'ny lasa hanompo an'Andriamanitra. Mitarika ny Kristianina amin'izao fotoana izao hizara ny filazantsara momba Jesôsy amin'ny hafa koa izany.

Inona moa no nambaran'i Jesôsy tao amin'io Iraka Lehibe io? Hanao mpianatra, hanao batisa, ary hampianatra ny olona "hitandrina izay rehetra nandidiako anareo"- Mat. 28:20. Maneho amintsika ireo tenin'i Jesôsy ireo fa tiany raha hiahy ireo sahirana ny olony. Tiany isika raha hiahy ireo mijaly sy marary. Tsy zava-baovao tsy akory izany baikon'i Jesôsy izany, tsy asa vaovao no nomeny ny mpanara-dia Azy, fa ny hanohy izay efa nataony teto an-tany. Hitantsika fa nanatanteraka izany asa izany ny mpianatra tao amin'ny fiangonan'ny TV.