Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 3: Ny kely indrindra amin'ireo : Miasa amin'ireo malahelo
Catégorie : Lesona 7: I Jesôsy sy ireo malahelo

Vakio ny "In the Footsteps of the Master," tt. 117-124, ao amin'ny WM; "Ireo andro nanompoany" tt. 16-27, ao amin'ny TMF; "Ny tempoly nodiovina indray" tt. 627-640; "Tao amin'ny fitsaran'i Pilato" tt. 777-797, ao amin'ny IFM, nosoratan'i Ellen G. White.

"Nomen'Andriamanitra ao amin'ny teniny ny porofo azo antoka fa vonon-kanafay ny mpandika ny lalany Izy. izay mamita-tena amin'ny fiheverana fa be famindrampo loatra Izy ka tsy hampihatra ny didim-pitsarany amin'ny mpanota, dia ampy azy ny hijery ny hazo fijalian'i Kristy. Ny nahafatesan'ny Zanak'Andriamanitra tsy misy pentina dia vavolombelona fa `fahafatesana no tambin'ny ota", fa tsy maintsy voavaly ara-drariny avokoa ny fandikana rehetra ny didin'Andriamanitra. Kristy Ilay tsy nanana ota dia natao ota ho an'ny olona. Nizaka ny heloky ny fandikana Izy, sy niaritra ny nanafenan'ny Rainy ny tavany taminy, mandra-pahavakin'ny fony sy nahafaka ny ainy. Izany sorona rehetra izany no natao dia ny mba ahazoa-manafaka ny olona amin'ny fanamelohan'ny fahotana. Koa ny fanahy rehetra izay manda tsy hanana anjara amin'ny fanavotana nomanina tamin'ny fomba sarobidy toy izany dia tsy maintsy mizaka ho azy samirery ny heloky ny fandikan-dalana sy ny sazin'izany."- HM, t. 562. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Eritrereto ny amin’ny tsy nanan-tsiny kanefa nanefa ny vidin'ny fahamelohantsika. Nahoana isika no tokony hahatsiaro mandrakariva izany fahamarinana izany? 

2. Saino ny zava-drehetra nataon'ny Ray mba hamonjena antsika. Naniraka an'i Jesôsy ho faty ho antsika izy. Tsy nanota i Jesôsy kanefa maty ho an'ny mpanota, izany hoe maty ho an'ny tsirairay avy amintsika. Nahoana ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no tokony hahatonga antsika ho olom-baovao? Ahoana no hanavaozany antsika.