TAndriamanitra mampahery Ilay Andriamanitra mahita sy mandre ny antsoantson'ny olona mahantra sy mijaly. Io Andriamanitra io no niaina sy niaritra, tao amin'i Jesôsy, ny ratsy indrindra tamin'ny halozan'izao tontolo izao, ny fampahoriana sy ny tsy rariny izay nampitolagaga tokoa. Na dia nampiseho fangorahana sy hatsaram-panahy aza i Jesôsy teo amin'ny fiainany sy ny asany, dia fahafatesana no setrin’izany noho ny fankahalana sy ny fialonana  ary ny tsy rariny. 

Niaritra fitsapana nahatorovan'ny hirifiry, ny fahalozana sy faharatsiana ary fampahoriana i Jesôsy tamin'ny fotoana nivavahany izay nahafeno tebiteby Azy tao an-tsahan'i Getsemane hatramin'ny fotoana nisamborana Azy, ny "nitsarana" sy ny nampahoriana Azy, ny nanarabiana sy ny nanomboana Azy tamin'ny hazo fijaliana ary ny nahafatesany. Nanamafy izany kokoa ny tsy fananana heloka sy ny fahadiovana ary ny fahatsaran'llay nizaka izany: "fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana."- Fil. 2:7,8. Hitantsika eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny hatsaran'ny sorona nataon'i Jesôsy ho antsika, kanefa tsy tokony hohadinointsika ny herisetran'ny fahoriana sy ny tsy rariny niainany tamin'izany.

Vakio ny  Isa. 53:3-6. Inona no ambaran'ireo andininy ireo ny amin'izay nihatra tamin'i Jesosy? Tsy manan-tsiny izy kanefa maty ho an'ireo meloka. Ahoana no hanampian'izany antsika hahatakatra bebe kokoa izay nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana?

Tao amin'i Jesôsy no nahatsapan'Andriamanitra izany hoe iharan'ny faharatsiana sy ny tsy rariny izany. Fanaovana tsinontsinona ny famonoana olona iray tsy manan-tsiny, ary ratsy lavitra noho izany ny famonoana an'Andriamanitra. Ahoana moa no tokony ho fihetsehampontsika rehefa mieritreritra momba izay nihatra tamin'i Jesôsy? Maty lzy mba hampihavana antsika indray amin'Andriamanitra. Izany fahafatesany izany no namela an'Andriamanitra hikambana amintsika ao amin'ny fahalementsika, hahatakarany ny fahalementsika sy hanampiany antsika, mba hahazoantsika antoka ny amin'ny fiantrany sy ny fitiavany ary ny famindrampony amintsika. "Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota." - Heb. 4:15. Endrey izany fanehoana ny toetr’Andriamanitra amintsika! Ahoana no hanombohantsika hisaintsaina ny amin'ny vaovao mahafaly momba an'Andriamanitra izay asehon'ny hazo fijaliana?

Amin’izay ataontsika rehetra ho an'Andriamanitra, indrindra eo amin'ny fanatrarana ireo malahelo ahoana no tokony hihazonantsika mandrakariva ny fahafatesan'i Jesôsy ho solontsika ho ivon'ny iraka fampanaovina antsika sy ny tanjontsika, tsy ho an'ny tenantsika ihany fa ho an‘ireo izay itondrantsika fanampiana koa? (Isa. 53:3-6.)