Nampidirin'i Jesôsy tao anatin'ny toriteny voalohany nataony ao amin'ny Lio. 4:16-21 ny Isa. 61:1,2. Fohy ihany ny toriteny nataony, ary rehefa vita izany dia izao no nambarany: "Androany no eta tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany." - Lio. 4:21. 

Noresahiny tao anatin'ny toriteniny ny Isa. 61:1,2 mba hahatakaran'ny Jiosy ny asany. Ny toriteny nataon'i Jesôsy dia fomba iray hafa hanazavana izay nolazain'i Maria tao anatin'ny hirany tamin'ny telopolo taona lasa. Hitantsika ao amin'io toriteny io fa manan-danja lehibe amin'i Jesôsy ny malahelo sy ireo nampahorina. Vaovao mahafaly nentiny ho azy ireo izany.

Nampiasain'i Jesôsy ho fanambarana momba ny iraka nampanaovina Azy ny andalan-teny ao amin'ny Isa. 61. Mahakasika ny ara-panahy sy ny fiainana andavanandron'ny olona ny asa sy ny iraka nampanaovina Azy, ary naneho izany fa tsy mifanalavitra araka izay mety iheverantsika izany ny lafiny ara-panahy sy ny lafim-piainana andavanandro. Tafiditra tao anatin'ny fiahiana ny ara-panahin'ny olona ny fiahiana ny lafiny ara-batana sy izay mety ilainy, ho an'i Jesôsy sy ireo mpianany.

Ampitahao ny Lio. 4:16-21 sy ny Lio. 7:18-23. Araka ny hevitrao, nahoana i Jesôsy no namaly ireo mpanara-dia an'i Jaona araka izay nanaovany izany? Raha misy manontany anao ny amin'ny antony ilazana fa i Jesôsy no Mpamonjy, inona no havalinao? Inona no ambaranao ho antony inoanao fa Andriamanitra i Jesôsy?

Naniraka ireo mpianany hanao ny asany ety an-tany i Jesôsy. Nilaza tamin'izy ireo Izy mba hitory fa "efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra" - Mat. 10:7. Nilaza tamin'ireo mpianany koa i Jesôsy hoe: "sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza rnaimaimpoana." - Mat. 10:8. Tian'i Jesôsy raha maneho ny fitsipika manan-danjan'ny fanjakany ny asa ataon'ireo mpanara-dia Azy. Niara-niasa taminy ireo mpianatra tamin'ny fanasana ny hafa hiditra ao amin'ny fanjakany. Niara-niasa taminy tamin'ny fanandratana ireo olona hadinon'ny fiarahamonina, ireo mahantra ary ny very koa izy ireo.

Tsy maintsy mitory ny hafatry ny anjely telo amin'ny olombelona ety an-tany isika. Ahoana no tokony hahatsiarovantsika mandrakariva izany adidy lehibe izany raha eo am-piahiana ny zavatra ilain’ny mahantra isika?