Alaivo sary an-tsaina ny tantara: naharay hafatra avy tamin'ny anjely Gabriela i Maria andro vitsivitsy izay. Nilaza taminy ilay anjely fa izy no ho renin'i Jesôsy ilay Zanaky ny Avo indrindra. Tsy mbola nilaza izany tamin'iza na iza izy fa nandeha namangy an'i Elizabeta, ilay rahavaviny zokiny aman-taona, izay niandry zanaky ny fahagagana koa. Nanambara tamin'i Elizabeta ny amin'ny zaza tao an-kibon'i Maria ny Fanahy Masina na dia mbola tsy niteny izany akory aza izy ka niara-nankalaza ny teny fikasana sy ny fahatsaran'Andriamanitra izy mirahavavy.

Vakio ny Lio. 1:46-55. Hitanao ve ny fiderana nataon'i Maria ao amin'ireo andininy ireo? Hoy izy: "Fa ny Mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko" - Lio. 1:49. Nahoana ny fiankohofantsika amin’Andriamanitra no tokony hisy fiderana? Nahoana isika no tokony hisaotra Azy noho ny amin'ny zavatra kely sy ny lehibe?

Miavaka tokoa ka mety ho natao tao amin'ny Salamo na ny asa soratr'ireo poeta hebreo izany hira izany. Feno fankasitrahana an'Andriamanitra i Maria, hitany ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany; fantany koa ny drafitra lehiben'Andriamanitra ho an'ny olony sy ny taranak'olombelona rehetra.

Takatr'i Maria fa te haneho famindrampo amin'ny olony Andriamanitra. Mihevitra ny olona mahantra tokoa Izy, ary mihevitra ny amin'ireo olona izay heverin'ny hafa ho tsy manan-danja. Raha vao avy nandre ny vaovao mahafaly momba an'i Jesôsy avy tamin'ilay anjely i Maria dia nidera an'Andriamanitra. Izao no hirany: "Nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianany Izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ny noana novokisany soa; fa ny manan-karena kosa nampialainy maina." - Lio. 1:52,53.

Manambara amintsika ny Lio. 1:43 fa i Jesôsy no Tompo. Tsy tahaka ireo mpanapaka hafa anefa Izy, samy hafa amin'ny fanjakana eto an-tany ny fanjakany. Tsy ny mpanankarena sy ny olona manam-pahefana no manan-danja indrindra ao amin'ny fanjakany fa ny mahantra sy sahirana izay vokisany "zava-tsoa" Lio. 1:53.

Maneho ny toetr'Andriamanitra sy ny fitiavany ny fiangonana. Azontsika isintonana fesona ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny hiran'i Maria. Manao ahoana no anehoansny fiangonana ny fanjakana izay hirain'i Maria?