PM, toko 27 sy 51.

"Raha avahana ny zon'Andriamanitra, ny manaitra indrindra tamin'ny didy nataon'i Mosesy, dia ny fanahim-pahalalahan-tanana sy fangorahana ary fampiantranoan'ny olona izay nampiavaka ny filazalazana mikasika ny malahelo. Na dia nampanantena fitahiana be dia be ny olona aza Andriamanitra, dia tsy nilaza kosa fa tsy hisy olo-mahantra mihitsy eo aminy. Efa nambarany fa hisy tsy tapaka eo amin'ny tany ny malahelo sy ny olona mila ny fangorahana sy ny fiantrana ataon'ny olony. Koa, tahaka ny ankehitriny, dia mety ho tra-pahoriana sy marary ary very fananana ny olona. Fa raha mbola mahatoky tamin'ny didin'Andriamanitra kosa ny Isiraely, dia tsy hisy mangataka na olona maty noana eo aminy " - PM, t. 560. 

"Natao hahasoa ny mpanankarena sy ny mahantra ihany koa ireny fitsipika ireny; nampitsahatra ny fitiavam-bola sy ny avonavon'ireo sasany izy ka namboly toe-tsaina  hanao soa tao anatiny. Azo nanamafisana ny filaminam-bahoaka sy niantoka ny fahatezam-panjakana ny fampaherezana nomeny teo amin'ny fifankatiavana sy ny fifampitokisana eo amin'ny sokajin'olona rehetra. Mifamatotra ny fihavanantsika rehetra satria samy iray fiaviana, tahaka ny masomason'ny harato lehibe iray isika. Mamerina ako eo amin'ny fiainantsika izay rehetra natao ahazoan'ny namantsika fahasambarana sy fanarenana" - PM, t. 564 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA : 

1. Eritrereto ny drafitra nomen'Andriamanitra an'i Mosesy, drafitra momba ny fomba fiainana vavaon'ny Isiraely. Inona no lalàna nanaitra anao indrindra? Nahoana?

2. Nanome lalàna momba ny kamboty sy ny mpitondratena sy ny vahiny ary ny malahelo Andriamanitra. Araka ny hevitrao, nahoana Izy no tena nihevitra ireo vondron'olona manokana ireo? 

3. Ahoana no tokony ho fandraisantsika ny lalàn'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao? Ahoana no ahafantarantsika izay lalàna tokony mbola harahintsika ankehitriny? Inona no zavatra manan-danja indrindra azontsika ianarana avy amin'ireo toromarika amin'ny tsipiriany ireo? Ahoana no anampian'izany antsika hanefy ny fiainantsika?