Telovolana 3: Ny kely indrindra amin'ireo : Miasa amin'ireo malahelo

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro Gen. 1:26-31; Gen. 2:15; Gen. 3:16-19; Gen. 4:9; Ohab. 22:2.

Tsianjery: "Izay mampahory ny mahantra dia manala baraka ny Mpanao azy; fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra Azy."  Ohab.14:31 

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Eks. 3:7;Eks. 20:1-17; Eks. 23:9; Deo. 14:22-29; Lev. 25:8-23.
Tsianjery: "Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehôvah" - Lev. 19:18.

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Eks. 16:16-18; Deo. 5:12-15; Eks. 20:8-11; Mat. 12:9-13; Lev. 25:1-7.
Tsianjery: "Ary hoy Izy tarniny: ny Sabata no natao ho an'ny olona, Fa tsy ny olona ho an'ny Sabata"- Mar 9.9

Hodinihina mandritra ny herinandro Sal. 9:7-9,13-20Sal. 82; Sal. 101; Sal. 146: Ohab. 10:4; Ohab. 13:23,25.

Tsianjery: "Alaharo ny tenin’ny mahantra sy ny kamboty; omeo rariny ny ory sy ny malahelo; vonjeo ny mahantra sy ny malahelo; afaho amin'ny tanan'ny ratsy fanahy izy". Sal. 82:3,4.