Inona no olana nifandraika tamin'ny finoana nitranga tao Isiraely taorian'ny nahafatesan'i Josoa sy ireo mpitarika mitovy taona aminy? Vakio ny Mpits. 2:7-13. 

Asehon'ny fikarohana maro fa manana finoana matanjaka amin'ny foto-pinoany ireo mpanorina fiangonana. Izy ireo no voalohany miandany mafy amin'ireo fahamarinana ireo. Aorian'ny taranaka iray na roa anefa dia maro no manadino ny fitsipika ao ambadiky ny soatoavina napetrak'ireo mpanorina. Mety manaraka ny fivavahan'ireo razambeny izy ireo, saingy noho ny fahazarana fotsiny ihany. Matetika izy ireo no tsy manana ilay afo miredareda ho an'ny finoana tao anatin'ireo mpanorina.

Nisy olona nilaza fa tsy manana zafikely Andriamanitra fa zanaka ihany. Nahoana no marina io fanambarana io? Vakio koa ny Jao. 1:12,13; Jao. 3:7 ary ny 1 Jao. 5:1. 

Inona ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahan'ireo Kristianina zokiolona mampita ny finoana amin'ireo Kristianina zandriolona? Ny filazan'ireo zokiolona ny zavatra inoany amin'ireo zandriolona. Tsy mitovy anefa ny fianarana izay inoan'ny ray aman-drenintsika sy ny finoana ny fahamarinana ampianariny. Tsy maintsy mianatra sy manaiky izany fahamarinana izany koa ny zandriolona. Mihoatra noho ny fidirana ho isan'ny fiangonana iray mantsy ny maha-Kristianina. Tsy zavatra manaranaka ny finoana marina. Tsy zavatra miampita ho azy avy amin'ny taranaka iray ho amin'ny taranaka manaraka izany. Ilain'ny olona tsirairay ny mahafantatra an'i Kristy ho an'ny tenany. Afaka mampianatra zavatra betsaka ny zanany fotsiny ny ray aman-dreny, fa miankina amin'ilay ankizy ny safidy. Ilain'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ny manao izay rehetra azony atao mba hanampiana ny ankizy haniry ny hanao safidy tsara, fa, amin'ny farany, ny tsirairay amintsika no tsy maintsy mifidy ny ho voavonjy na ny ho very.

Nitombo tao anatin'ny tsy finoana an'Andriamanitra i Joe. Nanandrana fiovam-po matanjaka anefa izy ka nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy ary nikambana tamin'ny fiangonana Advantista. Nanambady vehivavy advantista izy ary niteraka zaza vitsivitsy, izay nobeaziny tao amin'ny finoany, mazava loatra. Tsy liana tamin'ny finoan'izy mivady anefa ireto zanany, ka nandratra ny fon'i Joe izany. Hoy izy: "Raha mba nanana ny fanandramana niarahako tamin'i Jesôsy mantsy ireto zanako ireto!" Raha teo ianao tamin'izay fotoana izay, dia inona no ho nolazainao tamin'i Joe?