“Ny marina dia mitari-dalana ny namany; fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy” - Ohab. 12:26.

Tian’ny Tompo mba hihoatra ny hafa ny mpanompony eo amin' ny fiainana sy ny toetra. Efa nomeny eo am-pelatanan'izay manompo azy ny fahaiza-manao rehetra. Ny fahitan'izao tontolo izao ny Kristi¬anina dia toy ny olona izay miezaka mafy hanam-pahaizana be, mihazakazaka amin'ny fihaza¬kazahana filokana izay napetraka eo anoloany, mba hahazahoany ny loka, dia ilay satroboninahitra mandrakizay; kanefa raha izay milaza fa manara-dia an'i Kristy no tsy maneho fa ny hery mano¬sika azy dia ambonin'ny an'izao tontolo izao ao amin'io fifanina¬nana lehibe io izay misy ny zavatra rehetra hotratrarina sy ny zavatra rehetra hafoy, dia tsy ho mpandresy mihitsy izy. Natao ho ampiasainy avokoa ny hery rehetra nomena azy, mba handreseny izao tontolo izao sy ny nofo ary ny devoly amin’ny alalan'ny herin'ny fanahy masina sy ilay fahasoavana be dia be nampanantenaina (...)

Ireo izay handresy dia tokony hibanjina sy hikajy ny vidin'ny famonjena. Tsy maintsy resena ireo fironana maha-olombelona mahery vaika; tsy maintsy entina eo amin' ny fambaboan'i Kristy ny fanirian' ny tena manokana. Natao ho tsapan' ny Kristianina fa tsy tompon'ny tenany izy. Misy fakam-panahy hotoheriny, misy tolona atrehiny amin'ny fironana ao anatiny; satria ny Tompo dia tsy manaiky fanompoana tapa-tapany. Fanalam¬baraka Azy ny fihatsaram-belatsihy. Tsy maintsy mandeha am-pinoana ny mpanara- dia an'i kristy, toy ny mahita Azy izay tsy hita. Kristy no harena maminy indrindra, zava¬drehetra ho azy sy ao amin'ny zavatra rehetra .

Zava-dehibe ho an'izay mitory ny anaran'i Kristy io fanandramana io, satria ny hery miasa mangina avy amin'izany dia maharakotra ny fitondran-tena manontolo, sy manamasina ny hery miasa mangi¬nan'ny ny fiainan'ny Kristianina hisy vokany eo amin'ny hafa. Ny fifandrai¬sana ara-barotra sy ny fifandraisan'ny Kristianina amin'ny olon'izao tontolo izao dia hohamasinina noho ny fahasoavan'i Kristy; ka na aiza misy azy dia hisy rivo-piainana masina hiseho, ka hampisy hery ho amin'ny tsara; satria mifoka ny fanahin'ny Tompo izy.

Izay manana ny sain'i Kristy dia mahafantatra fa ny hany fiainana azo antoka ho azy dia ny mana¬kaiky hatrany an'i Jesôsy, manaraka Azy ilay fahazavan'ny fiainana. Tsy hanaiky asa na hamato-tena amin' ny raharaha izay hanakana azy amin'ny fanatrarana ny fahatante¬rahan'ny toetra kristianina izy (...)

"Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo-tena amin'ny raharahan'izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila". - 2 Tim. 2:4.