Ny andron’i Tompo

  "Ny Sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny Sabata; ka dia Tompon'ny Sabata aza ny Zanak'olona." — Mar. 2:27,28. 

  Mofon'aina:

  Tsy tonga mba hanala izay efa nolazain'ny patriarka sy ny mpaminany ny Mpamonjy; Izy mihitsy no efa niteny tamin'ny olona tamin'ny alalan'ireo solontenany. Ny fahamarinana rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia avy Aminy, saingy napetraka teo amin'ny toerana diso ireny vatosoa sarobidy ireny. (...) Tonga i Kristy hametraka azy eo amin'izay hanomezany voninahitra an'Andriamanitra sy hiasany ho famonjena ho an'ny taranak'olombelona. (...)

  «Fa ny Zanak'olona no Tompon'ny Sabata». Feno fampianarana sy fampiononana ireo teny ireo. Satria natao ho an'ny olona ny Sabata, dia andron'i Jehôvah izy. An'i Kristy izy. Fa «Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza» - Jao. 1:3. Koa satria nahary ny zavatra rehetra Izy, dia nahary ny Sabata koa. (...) Manambara izany fa Ilay namorona ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, sy Ilay ihazonana ny zavatra rehetra, Izy no lohan'ny fiangonana ary amin'ny alalan'ny heriny dia ampihavanina amin'Andriamanitra isika. Hoy Izy mantsy raha miteny ny amin'Isiraely: «Ary nomeko azy koa ny Sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa Izaho Jehovah no nanamasina azy» - Ezek. 20:12. Famantarana ny herin'i Kristy hahatonga antsika ho masina izany ny Sabata, ary nomena ho an'izay rehetra ataon'i Kristy ho masina koa. Amin'ny maha-famantarana ny heriny manamasina ny Sabata, dia nomena izay rehetra tonga anisan'ny Isiraelin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy izy.

  Hoy koa Jehôvah: «Raha miaro ny tongotrao amin'ny Sabata hianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny Sabata hoe fahafinaretana, ary ny nohamasinin'i Jehôvah  hoe miendrika hohajaina (...) dia hiravoravo amin'i Jehôvah  hianao (...)» - Isa. 58:13,14. Ho fahafinaretana ny Sabata ho an'izay rehetra mandray azy ho famantarana ny herin'i Kristy mamorona sy manavotra. (...) Mamerina ao an-tsaina ny fiadanana very tany Edena izany, nefa milaza koa ny fiadanana tafaverina amin'ny alalan'ny Mpamonjy. — IFM, tt. 298-300. 

  Please publish modules in offcanvas position.