Vaovao Madagasikara

  Ny Sabata: tombokasen’Andriamanitra

  "Fehezo ny teni-vavolombelona, ary asio tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. – Isa. 8:16. 

  Mofon'aina:

  Mibaiko amin'ny alalan' io mpaminany io ihany ny Tompo hoe: «Fehezo ny teny vavolombelona, ary asio tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro». Ny tombo-kasen'ny Ialàn'Andriamanitra dia hita ao amin'ny didy fahefatra. Io ihany, amin'izy folo, no sady mampiseho ny anarana no manambara koa ny fahefan'Ilay Mpanome ny lalàna. Milaza Azy ho Mpamorona ny lanitra sy ny tany izany, koa dia mampiseho ny fitakiany hiankohofana sy hivavahana ambonin'ny hafa rehetra. Ankoatra io didy io dia tsy misy na dia iray aza ao amin'ireo Didy Folo no mampiseho ilay fahefana namoaka ny lalàna. (...)

  «Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona». Eo amin'ny fahabetsahan 'ny fampianarana sy ny tsangan-kevitra mifanipaka, dia ny lalàn'Andriamanitra no hany fitsipika tokana tsy mety diso izay hisedrana ny hevitra rehetra, ny fampianarana rehetra sy ny tsangan-kevitra rehetra. Hoy ny mpaminany: «Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy iposahan'ny fahazavan 'ny maraina» -and. 20. (...) 

  Mbola miverina ihany ny baiko manao hoe: «Ezaho ny fiantsoanao, fa aza atao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranak Jakoba ny fahotany». Tsy izao tontolo izao ratsy fanahy, fa ireo izay lazain'i Jehôvah fa «oloko», no anariny noho ny fandikan-dalàna ataony. "Nefa Izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro, ary ny hahalala ny lalàko no sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy mahafoy ny fitsipik'Andriamaniny." Isa. 58:1. 

  Toy izao no ampibaribarian'ny mpaminany ny didy izay navela: «ary izay taranakao no hanangana izay efa rava ela, ary ny naorina hatry ny fahagola no hamboarinao; ary ianao dia hatao hoe: Mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny Sabata hoe Fahafinaretana, ary ny nohamasinin'i Jehovah hoe Mendrika hohajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao, na miteniteny foana, - dia hiravoravo amin Jehôvah ianao». Mihatra amin'ny androntsika koa io faminaniana io. (...) – HM, tt. 465-467

  Please publish modules in offcanvas position.