Vaovao Madagasikara

  Ny Sabata: eo afovoan’ ny Didy folo

  "Ary ao anatin'ny fiara no asio ny Vavolombelona izay homeko anao." - Eks. 25:21. 

  Mofon'aina:

  Nasehon'ny Tompo ahy ny fitoerana masina any an-danitra. Nisokatra ny tempoly tany an-danitra ary naseho ny fiaran'ny faneken'i Jehôvah izay nisy ny rakotra fanaovam-panavotana. Anjely roa no nitsangana teo amin'ny sisiny roa amin'ny fiaran'ny fanekena, ary ny elany dia nivelatra teo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana, nitodika nanandrify izany koa ny tavan' izy ireo. Nampahafantatra ahy ilay anjely niaraka tamiko ary naneho tamiko ireo mponin'ny lanitra rehetra mijery ny lalàn'Andriamanitra amim-panajana fatratra, dia ny lalàna izay nosorotan'ny rantsan-tanan'Andriamanitra. Nesorin'i Jesôsy ny saron'ny fiaran'ny fanekena, ary nojereko ireo vato fisaka nanoratra ny didy folo. Talanjona aho raha nahita ny didy fahefatra teo afovoan'ireo didy folo, nisy fahazavana malefaka nanodidina izany. Izao no nambaran'ilay anjely: "Io didy io ihany no mamaritra ny toetran'Ilay Andriamanitra velona izay namorona ny tany sy ny lanitra ary ny zavatra rehetra ao aminy." 

  Tamin'ny nanaovana ny fanorenana an'izao tontolo izao no nanaovana ny fanorenana ny Sabata. Naseho ahy fa raha notandremana ilay Sabata tena izy dia tsy ho nisy mihitsy ny olona tsy mpino na koa tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Ho niaro an'izao tontolo izao tamin'ny fanompoan-tsampy ny fitandremana ny Sabata. 

  Nohitsakitsahina ny didy fahefatra, izany no iantsoana antsika mba hanarina ny fandikana ny lalàna sy hiaro ny Sabata izay natao tsinontsinona. Ilay lehilahin'ota, izay nanandratra ny tenany ho ambony noho Andriamanitra, ary nihevitra ny hanova ny fotoana sy ny lalàna, no nanao ny fanovana ny Sabata andro fahafito ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Nandika ny lalàn'Andriamanitra izy raha nanao izany. Mialoha indrindra ny hiavian'ny andro lehiben'i Jehôvah dia misy hafatra alefa hampitandremana ny olona mba hiverina amin'ny fankatoavana ny lalàn'i Jehôvah izay nodikain' ilay antikristy. (...) 

  Naseho ahy fa ilay anjely nitory ny amin'ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy dia maneho ireo vahoaka izay mandray io hafatra io sy manandratra ny feo fampitandremana ho an' izao tontolo izao mba hitandremï na ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny ho tahaka ny anakandriamaso; ary ho setrin'izany dia olona marobe no hanaiky ny Sabatan'i Jehôvah.- LS, tt. 95,96. 

  Please publish modules in offcanvas position.