Vokatry ny fitiavana ny fankatoavana

  "Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy" — Jao. 14:21. 

  Mofon'aina:

  Aoka izay mahatsapa tena hanao fiezahana hanatratra ny fahamasinana mba hampitodika ny fijeriny handinika ny fitaratry ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa mahita izay takin'ny lalàna izy, izay tena midadasika tokoa, ka abaribarin'izany ny fisainana sy ny fikasan'ny fony, dia tsy hieboebo ho tsy misy tsiny intsony izy. (...)

  Tsy ampy ny mino ara-tsaina fotsiny ny fahamarinana sy ny manao ny tena ho manana finoana, na koa ny mahafantatra fa tsy mpamitaka Jesosy, ary ny Baiboly dia tsy angano voarindra tamim-pahakingana. Fa hoy i Jaona: "Izay manao hoe: Fantatro Izy, nefa tsy mintandrina ny didiny, dia mpandainga ail, ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny tenany dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an 'Andriamanitra; izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa". "Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy (amin'Andriamanitra), ary Izy (Andriamanitra) kosa ao aminy" -1 Jao. 2:4,5. (...) 

  Jaona tsy nampianatra fa ny fankatoavana no ahazoana famonjena, fa nolazainy kosa fa ny fankatoavana no vokatry ny fitiavana sy ny finoana. (...)

  Raha mitoetra ao amin'i Kristy isika, ary raha mitoetra ao am-pontsika ny fitiavany, dia hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa ny fihetseham-po sy ny asa ataontsika. Mifanaraka amin'ny fitsipiky ny lalàn'Andriamanitra ny fo nohamasinina. 

  Maro ny Kristiana miezaka hitandrina ny lalàna, kanefa tsy mahita fiadanana na fifaliana firy. Noho ny tsy fampiasany ny finoany no mahatonga izany tsy fahampian'ny fiainany ara-panahy izany. Toynymandehaeo amin'nytanymangetana izy, sy mamakivaky efitra karankaina. Afa-po amin'ny kely izy, kanefa tokony hangataka betsaka, satria tsy misy fetrany ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy mba vavolombelon'ny tena fahamasinana azo avy amin'ny fankatoavana ny marina ny Kristiana toy izany. (...) Avy amin'ny finoana no anavaozana ny fahabangana rehetra ao amin'ny toetra sy anadiovana ny fahalotoana rehetra, anitsiana ny fahadisoana rehetra ary ampitomboana ny fahatanterahana rehetra. — VM, tt. 497-499

  Please publish modules in offcanvas position.