Midika inona ny fitandremana ny didiny

  "Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny." - 1 Jao. 5:3. 

  Mofon'aina:

  Tesy mahay mampiditra ny fanahy hifanaraka amin'Andriamanitra ny fivavahana ara-pomba toy izany. Fa vato mahatafintohina ny mpanota no tena vokany. Salaha amin'ny fanasina very tsiro izy, ka tsy manan-kery hisakana ny fahalovana amin'izao tontolo izao. Ny tena finoana marina dia ilay "finoana izay miasa amin'ny fitiavana" — Gal. 5:6 ka manadio ny fanahy, toy ny masirasira mahova ny toetra.

  Nolazain'ny mpaminany Hôseà ny tena votoatin'ny fivavahan'ny Fariseo, araka izao teny izao: "Voaloboka misandrahaka Isiraely, mamoa ho azy izy (...)" — Hôs. 10:1. Nilaza ny tenany ho nanana ny fahamarinana ampy izy. Noheveriny fa tsy misy tahaka azy. Nilofo fatratra izy hanakontakona ny halotoam-panahiny amin'ny fahamarinana ivelany. Masina sy tanteraka tahaka an'Andriamanitra anefa ny lalàny. Tsy azon'ny olombelona atao samirery ny mitandrina azy; fa efa lo ny toetrany ary mifandrafy tanteraka amin'Andriamanitra. fa "(...) tahaka ny lamba mihosin-dra ny fahamarinanay rehetra" — Isa. 64:5. 

  Koa satria masina ny lalàna dia tsy tratry ny herim-pon'ny Jiosy ny fanatanterahana azy. Lalan-kafa mifanohitra amin'ny an'ny Fariseo no atoron'Andriamanitra homban'ny tena Kristianina hahazoany fanamarinana: "Nomeny ny Zanani-lahy Tokana", Ilay tena fahatanterahan'ny fahamarinan'ny lalàna. Raha manokatra ny fony hitoeran'i Kristy izy, dia hitoetra ao amin'ny Tompo, ka hampiditra ao ny fahamarinana tadiavin'ny lalàna. Kanefa nandà an' i Kristy ny Fariseo: "Tsy nahalala ny fahamarinana avy tamin 'Andriamanitra izy, ka nitady hanamarina ny tenany" - Rôm. 10:3. 

  Nasehon'ny Tompo tamin'ireo mpihaino Azy kosa izay hevitry ny hoe: mitandrina ny lalàn'Andriamanitra, dia izao: Tsy maintsy miseho ao amin'ny toetra andavanandro ny toetran'Andriamanitra. —S, tt. 49,50. 

  Please publish modules in offcanvas position.