Manandratra ny lalàna

     "Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehôvah , mamelombelona ny fanahy; mahatoky ny teni-vavolombelon'i Jehôvah , mahahendry ny kely saina." — Sal. 19:7. 

    Mofon'aina:

    Na dia ho foana aza ny lanitra sy ny tany", hoy Izy, "dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray, na tendron-tsoratra iray aza, mandra-pahatanterak' izy rehetra." Ny nankatoavan'ny tenany ny lalàna no porofo mahamarina azy, ary antoka koa fa ho azon'ny zanak'i Adama rehetra tandremana eo ambany fahasoavany izany. Nambarany teo an-tendrombohitra fa tsy hisy ho foana na dia tendron-tsoratra kely indrindra aza eo amin'ny lalàna mandra-pahatanterak'izy rehetra, dia ny zavatra rehetra mahakasika ny taranak'olombelona, izay rehetra mifandray amin'ny drafi-panavotana. Tsy nilaza ny handrava ny lalàna tsy akory Izy fa na foana aza ny tany sy ny lanitra dia mbola haharitra ihany ny lalàna ka tsy azo ovana, koa tsy misy afaka hilaza fa ny hanafoana ny foto-kevitry ny lalàna no nahatongavany tety. Raha mbola maharitra ny andron'ny tany, dia mbola hotandremana ny foto-kevitra masin'ny lalàn'Andriamanitra. Ny fahamarinany, "toy ny tendrombohitra avo dia avo" Sal. 36:6, dia tsy hitsahatra ho loharanom-pitahiana, mamorona rian-drano hamelombelona ny tany. Koa satria tsy misy tsiny ny lalàn'Andriamanitra, ary tsy azo ovana, dia tsy azon'olombelona mpanota atao ny hanatratra amin'ny herin'ny tenany izay fankatoavana tadiavin'ny lalàna. Io indrindra no antony nanavotan'i Kristy antsika. Io no anton-diany dia ny hampiray fomba antsika olombelona amin 'Andriamanitra, hampiditra antsika hifanaraka amin'ny lalàn'ny lanitra. Rehefa mahafoy ny fahotantsika isika, ka mandray an'i Kristy ho Mpamonjy dia omem-boninahitra ny lalàna. Hoy ny fanontanian'i Paoly apôstôly: "Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany! fa mampiorina tsara ny lalàna isika" — Rôm. 3:21. 

    Izao no fampanantenana ao amin'ny Fanekena Vaovao: "Hataoko ao am-pony ny lalàko, sady hosoratako ao an-tsainy" — Heb. 10:16. Foana hatreo amin'ny nahafatesan Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ireo fomba aloka fahiny rehetra, fa ny Didy folo kosa, izay nohamafisin'ny fahafatesany, dia haharitra raha mbola maharitra koa ny seza fiandrianan 'Andriamanitra. Tsy aisy tendron-tsoratra nesorina. Mbola ho hitantsika hatrany Edena Vaovao ireo fitsipika mandrakizay ireo. Rehefa hiorina eto an-tany Jerosalema Vaovao dia mbola hotandreman'izay rehetra velona ety ambany masoandro io lalàna io. — S, tt. 46,47.

    Please publish modules in offcanvas position.