"Hianareo no vavolombeloko, hoy Jehovah, sady mpanompoko izay efa nofidiko." Kol. 3:10.

Tamin'ny fiainana niainan'i Kristy teto amin'ity tontolo ity, dia afaka hiaina amin'ny alalan'ny heriny sy eo ambanin'ny toromarika nomeny ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra. Afaka hahazo ny fanampiana avy Aminy izy ireo eo amin'ny fifanandrinany amin'i Satana.

Fanebahana ny fivavahana ny fiainan'ireo izay milaza azy ho kristianina nefa tsy mivelona amin'ny fiainana niainan'i lkisty. Tsy maintsy maneho an'i Kristy amin'ny alalan'ny fanasongadinana ny ravaky ny fanahy manetry tena sy tony ao anaty ny tsirairay avy izay voasoratra ao anatin'ny rejisitry ny fiangonana. Natao ho vavolombelony izy ireny, izay hampahafantatra ny tombon- tsoan'ny fandehanana sy ny fiasana, araka ny ohatra nomen'i Kristy azy. Tokony hipoitra eo amin'ny heriny eo amin'ny fiainan'ireo izay mino Azy ny fahamarinana ho an'ity vanim-potoana ity, ary tokony hampahafantarina izao tontolo izao. Natao haneho izany herin'ny fahamarinana izany ho amin'ny fahamasinana sy ny fahamendrehana eo amin'ny fiainany ny mpino.

Natao hampahafantatra ny herin'ny fahasoavana tamin'ny nahafatesan'i Kristy izy ireo, ka hozaraina amin'ny olona (...) Tokony ho olon'ny finoana izy ireo, olona feno herim-po, olona vontom-panahy tanteraka ary tsy azo lavina fa olona matoky an'Andriamanitra sy ny teny fikasany.

Tsy misy fihambohamboana eo amin'ny fiainan'ireo izay vonona hanambara ampahibemaso ny hafatra izay niantsoana antsika mba hoentjntsika. Mijery ny Advantista mitandrina ny andro fahafito izao tontolo izao satria mahafantatra zavatra mahakasika ny fanekem-pinoana sy ny fomba fiainana avo lenta ananan'izy ireo izy (izao tontolo izao), ka rehefa mahita ireo izay tsy mivelona araka izany asany izany izy dia hanondro molotra azy ireo am-panesoana.

Hitondra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany ho amin'ny firindrana sy araka ny sitrapony ireo izay tia an'i Jesôsy (...) Amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka hitahiry ny fahadiovan'ny foto-keviny tsy ho voapentin-donto izy ireo. Tsy miala eo anilany ny anjely masina, ary miseho eo amin'ny fihazonana mafy ny fahamarinana i Kristy. Olon'i Kristy amin'ny fotoana rehetra izy ireny, izay hitondra, amin'ny maha-vavolombelona marina azy, ny porofon'ny fahamarinana. Hasehon' izy ireo amin'izany fa misy hery ara-panahy izay hahatonga ny lehilahy sy ny vehivavy tsy hivily hiala amin'ny fahamarinana sy ny hitsiny ho amin'ireo fanomezana rehetra izay azon'ny olona omena. [...]