"Ary andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika." 1 Tes. 5:23.

Ny fanamasinana voambara ao amin'ny Soratra Masina dia mahafoaka ny maha-olona rehetra :fanahy, saina, ary vatana (...) Nasaina nanolotra ny tenany ny kristianina mba ho "fanatitra velona, masina, sitrak'Andn'amanitra" Rôm. 12:1. Mba ahazoana manatanteraka izany dia tsy maintsy tehirizina ao amn'ny toetra faran'izay tsara indrindra azo hatao ireo hery rehetra ireo. Izay atao rehetra ka mety hampahalemy ny herim-batana sy ny herin- tsaina dia manakana ny olona tsy hahatanteraka ny asa fanompoana ny Mpamorona azy (...) Hoy i Kristy: “Tiava an’i Jehovah Andria- manitrao amin'ny fonao rehetra”. (Mat. 22:37). Ireo rehetra milaza fa tia an’Andriamanitra amin’ny fony rehetra dia haniry fatratra ny hanolotra ho Azy ny asa fanompoana tsara indrindra eo amin'ny fiainany, ary izy ireo koa dia hikatsaka mandrakariva ny hitondra ny maha izy azy rehetra mba hifanaraka amin’ny lalàna izay hampitombo ny fahaiza-manaony hanao ny sitrapon’Andriamanitra. Aoka tsy ho ny fanaranam-po amin'ny hatendan-kanina na ny filàna no handemy na handoto ny fanatitra izay atolotr’izy ireo ho an'ilay Rainy Izay any an-danitra.

Fanirian'Andriamanìtra raha fantatsika mazava tsara fa manana fahefana amin'ny saina, ny eritreritra, ny vatana ary ny fanahy Izy, dia amin’izay ananantsika rehetra. Azy isika tamin'ny alalan’ ny famoronana sy ny fanavotana. Amin'ny maha-Mpaharintsika Azy, dia takiany amintsika ny fanompoantsika Azy tsy misy fepetra. Amin'ny maha-Mpamonjy antsika Azy, dia mitaky fitiavana ho toy ny zo Izy, dia fitiavana izay tsy misy afaka ifanindran-dalana aminy (...) Ny tenantsika, ny toe- trantsika, ny fiainantsika, dia Azy, tsy satria fanomezana maimaim- poana nomena ihany tsy akory, fa satria fahanany tsy tapaka amin'ny tombontsoany isika, sady omeny hery ho enti-mampiasa ny fahaiza-manaontsika (. . .)

Koa noho izany, tsy hanolotra ny tenantsika ho an'i Kristy ve isika, dia Izy Izay maty mba hamonjy antsika? Raha manao izany ianao dia handranitra ny fieritreretanao Izy, hanavao ny fonao, hanamasina ny fitiavanao, hanadio ny fisainanao, ary ny herinao rehetra dia hotarihiny ho amin'ny asany. Ny antony manosika rehetra, sy ny fisainana rehetra dia ho entina ho baboin’i Jesôsy Kristy avokoa.

Ireo rehetra atao hoe zanak’ Andriamanitra dia haneho an'i Kristy amin’ny toetrany. Ny asan' izy ireny dia ho feno hanitra tsy manam-petran'ny fahalemem-panahy, famindrampo, fitiavana, sy ny fahadiovan’ny Zanak'Andriamanitra.