"Indro, avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako; mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany." Apôk. 22:12.

Ao anatin'ny fandaharany mahaagaga, amin'ny alalan'ny fahatsarany tsy mendrika antsika no  efa nanambararan'ny Tornpo fa  hovaliana ny asa soa ataontsika.  Amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy irery ihany no  hanekena antsika ka ny asam- pamindram-po sy ny asa fiantrana  ataontsika dia vokatry ny finoana  ihany ary tonga fitahiana ho  antsika satria hovaliana araka ny  asany ny olona. Ny hanitry ny  fahamendrehan'i Krsity no hahatonga ny asa soa ataontsika ho  azon'Andriamanitra ekena, ka ny  fahasoavana no hahavitantsika ny  asa izay hanomezana valisoa  antsika. Raha ny asantsika amin'  ny maha-asantsika azy, dia tsy  misy fahamendrehana (...) Tsy  mendrika ny saotra avy amin'  Andriamanitra akory isika. Izay  tokony ho nataontsika ihany no  nataontsika ary izany dia tsy avy  tamin'ny herin”ny toetra maha mpanota antsika no nahatontosantsika azy.

Ilaintsika hoentina eo amin'ny  asa ataontsika rehetra ny fahazavana sy ny fahasoavan'i Kristy.  Mila mifikitra amin'i Kristy isika  ka tsy hamotsotra Azy raha tsy efa  fantatsika fa miasa ao anatintsika  ny herin'ny fahasoavany manova.  Mila mino anii Kristy isika raha te  haneho ny toetran'Andriamanitra  (...) Ny finoana ny Tenin'Andriamanitra sy ny herin'i Kristy manova ny fiainana no hahatonga ny mpino  hiasa ny asan'Andriamanitra.

Amin'ny mpanompony no anankinan'i Kristy ny “fananany”, dia  izay tokony hampiasaina ho Azy.  Omeny ho an' "ny olona tsirairay  avy ny asany" (...) Tsy ho azo antoka  ny toerana omanina ho antsika  any amin'ny fonenan'ny lanitra  raha tsy voaomana toy izany koa  ny toerana manokana natao hiasantsika ho an'Andriamanitra etỳ (...)

Ny ran'i Kristy sy ny fahoriany  mihitsy no efa nandoavany ny  karamantsika mba hahazoana ny  fanompoantsika an-tsitrapo. Tonga  teto amin'ny tontolontsika Izy mba  hanome ohatra ny amin'ny tokony  ho fiasantsika sy ny toe-tsaina  hanatanterahana izany. Iriny ny  handinihantsika ny fomba hampandrosoantsika amin'ny fomba tsara  indrindra ny asany sy hanomezana  voninahítra ny anarany eto amin'  izao tontolo izao.

Ny fanamasinana ny fanahy  amin'ny alalan'ny fiasan'ny Fanahy  Masina dia ny fametrahana ny  toetran'i Kristy eo amin'ny maha olombelona. Kristy eo amin'ny  fiainana no fivavahan'ny filazantsara -  ftsipika velona sy miasa  izany. Izany dia fahasoavan'i  Kristy voaseho eo amin'ny toetra  sy hita taratra eo amin'ny asa  tsara izay atao.