"Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika.» - 1 Tes. 5:23. 

Mofon'aina:

Raha nanoratra i Paoly hoe: «Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo» dia tsy nampirisika ireo rahalahiny izy hikendry ny fetra izay tsy ho azon'izy ireo tratrarina; tsy nivavaka izy ny mba hahazoan'izy ireo fitahiana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fantany fa ireo rehetra izay ho afaka hahita an'i Kristy amim-piadanana dia tokony hanana toetra madio sy masina. - Christian Temperance and Bible Hygiene, t. 54.

Raha toa ka mampihatra izay lazainy fa inoany ny Advantista, raha toa ka tena mpanao fanavaozana ara-pahasalamana marina izy ireo, dia ho sehatra hifantohan'izao tontolo izao sy ny anjely ary ny olona izy ireo. Haneho hafanam-po bebe kokoa izy ireo ho famonjena ireo izay tsy mahalala ny fahamarinana.

Fanavaozana bebe kokoa no tokony ho hita eo amin'ireo olona milaza fa miandrandra ny fisehoan'i Kristy tsy ho ela. Ny fanavaozana ara-pahasalamana dia ilana asa izay tsy mbola natao teo anivon'ny vahoakantsika. Ao ireo izay tokony hahafantatra tsara ny loza ateraky ny fihinanana hena, ireo izay mbola mihinana nofom-biby ka mampidi-doza ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina ary ny fanahy. Maro amin'ireo izay tsy resy lahatra firy amin'ny tsy tokony hihinanana hena no hiala amin'ny vahoakan'Andriamanitra ka tsy hiara-dalana amin'izy ireo intsony. -Counsels on Health, t. 575.

Ny fitiavan-komana mifehy azy no hanimba ny olona an'arivony maro. Raha nandresy teo amin'izany sehatra izany izy, dia ho nanana herim-panahy ambony nahazoany nandresy ny fakam-panahin'i Satana rehetra (...) Ny fandikan-dalàna mitohy nandritra ny enina arivo taona dia nitondra aretina, fanaintainana ary fahafatesana. Ary rehefa manakaiky ny fiafaran'ny fotoana dia hihamahery sy sarotra resena ny fakam-panahin'i Satana amin'ny fileferana amin'ny fitiavan-komana. - Counsels on Health, 574.

Naseho ahy imbetsaka fa Andriamanitra dia miezaka ny hitarika antsika, isaky ny indray mandingana, amin'ny tanjony tany am-boalohany— dia ny hiveloman'ny olona amin'ny vokatra natoraly avy amin'ny tany. Tsy ho hita intsony eo amin'ireo izay miandry ny fiavian'ny Tompo ny fihinanana hena (...) Counsels on Health, t. 450