"Fa ny Fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hihemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia» - 1 Tim. 4:1. 

Mofon'aina:

Taorian'ny fandalovan'ny fotoana tamin'ny taona 1844 dia fandraisana tendrony isan-karazany no hita (...) Hiverina ireo fitsapana tany aloha. Haka endrika vaovao ireo finoanoam-poana alefan'i Satana amin'ny hoavy. Haseho amin'ny endrika tsara sy mandresy lahatra ireo fahadisoana. Hevitra diso notafina akanjom-pahazavana no hatolotra ireo vahoakan'Andriamanitra. Amin'izany no hiezahan'i Satana hamitaka, raha azo atao, na dia ireo nofidina aza. Ireo fakam-panahy mafy indrindra no halefa; hampatorina ny saina.

Ny hosoka amin'ny endriny rehetra, mitovy amin'izay nisy talohan'ny safodrano, dia hoentina handrombaka ny saina. Ny fanandratana ny natiora ho Andriamanitra, ny famelana malalaka tsy misy fetra ny sitrapon'olombelona, ny torohevitr'ireo olona tsy matahotra an'Andriamanitra — ireo Satana ireo dia ampiasaina toy ireo mpiasany mba hahatongavana amin'ny fetra tiany hotratrarina. Hampiasa ny herin-tsaina amin'ny saina izy mba hanatrarany ny tanjony. Ny eritreritra mampalahelo indrindra amin'ny rehetra dia hoe eo ambany fitaomana mamitaka ataony, dia hanana endrika fitiavana ny olona kanefa tsy manana fifandraisana marina amin'Andriamanitra. Tahaka an'i Adama sy i Eva izay nihinana voa avy tamin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia betsaka no mamahana ny tenany ankehitriny amin'ireo zavatra mamitaka feno fahadisoana.

Mitafy hevi-diso mahasarika ireo mpanompon'i Satana tahaka azy tao amin'ny saha Edena izay nanafy ny maha-izy azy tamin'ireo ray aman-drenintsika voalohany raha niresaka tamin'ny alalan'ny menarana. Miditra tsikelikely ao an-tsain'ny olombelona ireo mpanompon'i Satana, izay raha ny marina dia tena fahadisoana mahafaty tokoa izany. Ny hery miasa mangina maharendremana avy amin'i Satana dia hitoetra eo amin'ireo izay manda ny teny tsotra avy amin'Andriamanitra ho amin'ny anganongano mahafinaritra.

Ireo izay nahazo fahazavana betsaka indrindra no tadiavin'i Satana hofitahina tsy miato. Fantany fa raha afaka mamitaka azy ireo izy, eo ambany fiahiany, dia hosaronany akanjom-pahotana ny akanjom-pahamarinana ka betsaka no hivily Ialana noho izany.

Izao no lazaiko amin'ny rehetra: miambena ianareo; tahaka ny anjelin'ny mazava, i Satana dia mandeha amin'ny vondrona misy ireo mpiasa Kristianina sy any amin'ny fiangonana tsirairay ka miezaka ny hambabo ireo mambra hiaraka aminy. Nirahina aho hanome fampitandremana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra manao hoe: " Aza mety hofitahina hianareo; Andriamanitra tsy azo vazivazina"Gal. 6:7. — TFC, 8:292-294.