«Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy» - Mat. 26:41. 

Mofon'aina:

Inona no holazaiko mba hamohazana ireo vahoakan'Andriamanitra sisa? (...) Mampitandrina ireo milaza ny anaran'i Kristy aho mba handini-tena tsara sy hiaiky tanteraka sy lalina ny fahadisoan'izy ireo mba hahafahany mandeha mialoha amin'ny fitsarana, ka ny anjely mpandray an-tsoratra dia afaka hanoratra hoe voavela eo anoloan'ny anaran'izy ireo. Ry anadahy sy rahavaviko, raha toa ka tsy mihatsara ireo fotoana sarobidin'ny famindram-po dia havela tsy misy fialan-tsiny ianareo. Raha tsy manao ezaka manokana mba hifohazanareo ianareo, raha tsy maneho faharisihana mba hibebaka, dia handalo tsy ho ela izany fotoana volamena izany ka holanjaina amin'ny mizana ianareo ka ho hita fa latsa-danja. — TFC, 1:263.

Nanondro ny lalan-tokana azo antoka i Jesôsy ao amin'ny fampitandremana hoe «miambena ary mivavaha». Ilaina ny fiambenana. Mamitaka ny fontsika; voahodidin'ny fahalemena sy ny fahosana isika ary mikasa ny hamotika i Satana. Mety hampijanona ny fiambenantsika isika saingy ny fahavaiontsika dia miasa hatrany. Amin'ny fahafantarantsika fa tsy sasatra ny miambina izy dia aza matory toy ny sasany fa «aoka hiambina ka hahonon-tena». Tokony hampihaonina ny saina sy ny hery miasa mangina avy amin'izao tontolo izao saingy tsy tokony homen-dalana mba haka toerana ao amin'ny saina sy ny fo ireo. TFC - 5:409.

 Diniho amim-pitandremana fatratra ny fonao toy ny amin'ny hazavan'ny mandrakizay. Aza manafina na inona na inona amin'ny fandinihanao. Mitadiava, mitadiava ho an'ny fiainanao, helohy ny tenanao, tsarao ny tenanao, ary amim-pinoana dia angataho ny ran'i Kristy mpanadio mba hanala ireo pentina amin'ireo toe-panahinao kristianina. Mihenjàna ary aza manala tsiny ny tenanao. Ento amim-pahamarinana ny fanahinao. Dia ho hitanao fa mpanota ianao, lavo, potika tanteraka eo am-pototry ny hazofijaliana. Handray anao i Jesôsy, amin'ny fahalotoanao rehetra, ka hanadio anao amin'ny rany, ary hamotsy anao amin'ny fahalotoana rehetra ary hahatonga anao ho mendrika ny fikambanan'ny anjelin'ny lanitra, any amin'ny lanitra madio sy mirindra. Tsy misy ady any, tsy misy fifandirana any. Mitondra fahasalamana, fiadanana ary hafaliana ny zava-drehetra. - TFC, 2:81.

Ity tany ity dia sekoly fianarana ho amin'ny sekoly ambony, ary ity fiainana ity dia fiomanana ho amin'ny fiainana ho avy. Eto isika no tokony hiomana hiditra any amin'ny lanitra. Eto isika no tokony handray, hino ary hampihatra ny fahamarinana mandra-pahatongantsika ho vonona ho amin'ny fonenana miaraka amin'ireo olo-masina ao amin'ny hazavana. — TFC, 8:200.