«Koa miambena hianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hihavian'ny tompon-trano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory» - Mar. 13:35,36. 

Mofon'aina:

Nijoro nanoloana ahy ny zana-piangonana iray (...) Nijery ny lanitra ny mason'izy ireo ary teo am-bavan'izy ireo ny tenin'ny Mpampianany: «Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa: Miambena» (...) Manome fe-potoana ny Tompo mialoha ny hahatongavan'ny maraina. Tsy tiany anefa ny hanomezan'izy ireo toerana ho an'ny faharerahana, na hamotsotra ny fiambenan'izy ireo satria tsy hiposaka amin'izy ireo ny maraina vantany vao miandry izany izy ireo (...)

Hitako fa tsy ho azo atao ny hahazo ny fitiavana sy ny tombontsoa avy amin'ny fiahiana izao tontolo izao, ny hampiakatra ireo haren'ny tany, kanefa dia miandry sy miambina toy izay nandidian'ny Tompontsika. Izao no nolazain'ny anjeiy: «Tontolo iray ihany no azon'izy ireo ambenana. Mba hahazoana ny haren'ny lanitra dia tokony hanao sorona ny zavatry ny tany izy ireo. Tsy azon'izy ireo atao ny sady hanana ilay tontolo iray no hanana ilay tontolo iray hafa». (...)

Hitako fa fiambenana maro no tany amin'ny lasa. Noho izany dia tokony hisy tsy fitandremana ve? Tsia! Eo no tena ilana fiambenana tsy miato satria ankehitriny dia vitsy noho ny talohan'ny fandalovan'ny fiambenana voalohany ny fotoana 

(...) Raha nijery tamim-pitandremana tsy miato isika dia fitandremana avo roa heny manao ahoana no tokony hataontsika amin'ny fiambenana faharoa. Ny fandalovana amin'ny fiambenana faharoa dia mitarika ho amin'ny fahatelo ary ankehitriny dia tsy manana antony hampihenana ny fitandremana isika. Mitaky fahamatorana avo telo heny ny fiambenana fahatelo. Ny tsy fahandrasana ankehitriny dia hahavery ny fiambenantsika taloha hatramin'izao. Miezaka ny alina lava feno haizina; ahemotra ao amin'ny famindram-po anefa ny maraina satria raha tonga ny Mpampianatra dia maro no ho hita tsy vonona. Ny fandavan'Andriamanitra tsy hahavery ny vahoakany no antony mahatonga ny fahatarana (...)

Mazava, tsy azo lavina ny fahasamihafana misy eo amin'ireo tia izao tontolo izao sy ireo tia an'i Kristy. Raha ireo olona tia izao tontolo izao no matotra sy manan-kambo mba hiaro ny harena eto an-tany, ny vahoakan'Andriamanitra kosa dia tsy mitovy amin'izao tontolo izao saingy maneho amin'ny fihetsiny matotra, maneho fahalianana sy fiandrasana fa voaova izy ireo; tsy eto amin'ity tany ity ny fonenany fa mitady fitoerana tsara kokoa, na dia an'ny lanitra aza, izy ireo. — TFC, 2:192-194