"Koa amin'izany miambena hianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.» - Mat. 25:13. 

Mofon'aina:

Ho toy ny amin'ny misasak'alina ny fiavian'i Kristy, raha mbola matory ny rehetra. Ho tsara indrindra raha vita fihavanana avokoa ny rehetra mialoha ny filentehan'ny masoandro. Tokony ho marina avokoa ny asany rehetra, ho marina ny fifandraisany rehetra, amin'izy samy izy sy amin'ireo mpiara-belona aminy. Ireo toetra tsy mendrika rehetra, ireo fanao feno fahotana dia tokony hialana. Tokony ho ao amin'ny fitoeran-tsolika ao amin'ny fanala ny diloilon'ny fahasoavana (...) Mampalahelo tokoa ny toe-panahin'izay miseho ho mpivavaka kanefa mandà ny herin'ny fivavahana, ary koa ny an'izay manao hoe: "Tompoko, Tompoko", kanefa tsy hita eny aminy ny endriky ny Tompo na ny mombamomba Azy. (...)

Noho ny famindram-pony dia mbola omen'Andriamanitra androm-pahasoavana isika, izay fotoam-pisedrana sy fizahan-toetra. Izao no fanasany: «Mitadiava an'i Jehôvah , dieny mbola hita Izy, miantsoa Azy, dieny mbola akaiky lzy.» (...)

Ankehitriny dia miantso ny feon'ny famindram-po, ary sintonin'i Jesôsy amin'ny tadim-pitiavany ny olona; saingy ho avy ny andro izay hitafian'i Jesôsy ny akanjom-pamaliana (...) Mitombo isan'andro ny haratsian-panahin'izao tontolo izao, ary rehefa tratra ny fetra dia hakatona ny firaketana an-tsoratra ka ho vita lamina ny zava-drehetra. Tsy hisy fanatitra ho an'ny fahotana intsony. Avy ny Tompo. Efa ela ny famindram-po no nanatsotra ny tanany ombam-pitiavana sy faharetana ho an'ny tontolo meloka iray. Efa nalefa ny fanasany manao hoe: «aoka hifikitra amin'ny heriko kosa izy (...)» saingy nataon'ny olona tsinontsinona ny famindrampony ary nolaviny ny fahasoavany.

Nahoana ny Tompo no mitaredretra ka tsy mbola avy? Miandry ny fanatanterahana ny asa farany ho an'ity tontolo very ity ny tafiky ny lanitra saingy mbola miandry ny asa. Ny antony dia satria ireo vitsy anisa izay milaza fa manana ny diloilon'ny fahasoavana ao amin'ny fitoeran-tsolika amin'ny fanalany dia tsy mbola tonga fahazavana mamiratra sy feno hafanana ho an'izao tontolo izao. Ny antony dia satria vitsy ireo misiônera (. ..)

Lasa ny herinandro, lasa ny andro ka mihamanakaiky ihany ny ora voatendry ho an'ny fitsarana. Indrisy fa betsaka ny olona izay manao ny fivavahana ho fientanam-po fotsiny — fivavahana miankina amin'ny hafaliam-po sy tarihin'ny fihetseham-po. «Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena». Diniho raha manana ny diloilon'ny fahasoavana ao amin'ny fonao ianao. Ny fananana izany no hanova ny momba anao eo amin'ny fitsarana. - RH, 27 Martsa 1894.