"Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijina folo, izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry - Mat. 25:1,2. 

Mofonaina:

Tsy tokony hihevitra isika fa efa nahazo ny famonjena satria mambran'ny fiangonana. Tsy hita taratra eny amintsika akory ny endrik'i Kristy, mbola fikirintsika ihany ny fahazarantsika teo aloha ary mbola manaraka ny fomba fihevitra sy fanaon'izao tontolo izao ihany isika. (...)

Eo am-piandrasana ireo virijina folo, amin'izao harivarivan'ny tantaran'ity tany ity izao. Samy milaza ny tenany ho Kristianina izy rehetra. Samy mahazo fiantsoana, samy manana ny anarana, ny fanilo, ary izy rehetra dia samy milaza ho manompo an'Andriamanitra. Raha ny fijery azy dia toa samy miandry ny fisehoan'i Kristy izy rehetra. Nefa tsy vonona ny dimy. Hisy dimy ho taitra sady fadiranovana fa tavela any ivelan'ny trano fanasana. - RH, 31 Oktobra 1899.

Aseho amin'ireo virijina dimy hendry na dimy adala isika. Betsaka ireo izay tsy hitoetra eo an-tongotr'i Jesosy mba hianatra Aminy. Tsy manana fahalalana ny amin'ny lalany izy ireo ary tsy vonona ho amin'ny fiaviany. Niseho ho toa niandry ny Tompony izy ireo. Tsy niambina na nivavaka tamin'ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana sy manadio ny fanahy anefa izy ireo. Tsy mba niraika izy teo amin'ny fiainany. Nandre sy nanaiky ny fahamarinana ihany izy saingy tsy nampihatra izany. Tsy nandrehitra ny fanalan'izy ireo ny diloilon'ny fahasoavana ary tsy vonona izy ireo ny hiditra ao amin'ny fanasan'ny fampakaram-badin'ny Zanak'Ondry. - RH, 31 Oktobra 1899.

Aoka tsy hanahaka ireo virjina adala izay mandray ny fampanantenan'Andriamanitra ho zavatra azo antoka ho azy, kanefa tsy manaraka ny didin'i Kristy akory. Mampianatra antsika i Kristy fa zava-poana ny fanekena am-bava fotsiny. Raha misy ta-hanaraka Ahy» hoy Izy, «aoka izy handa ny tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany isan-andro ka hanaraka Ahy» (...)

Rehefa maharitra amin'ny asa fanadiovana sy fanesorana ny loto ataon'Andriamanitra isika; rehefa mandevona ny tain-drendrika ny afo amin'ny lafaoro, ka miseho ilay tena volamena voadio, dia afaka hilaza miaraka amin'i Paoly isika hoe: «tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko; manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy». RH, 31 Oktôbra 1899.