"Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika, ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo, na amin'ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra.» - 2 Kôr. 7:1. 

Mofon'aina:

Mananatra sy manitsy ireo olona izay milaza fa mitandrina ny lalany Andriamanitra. Tondroiny ny fahotan'izy ireo ary ambarany ny faharatsiany satria iriny ny hanasaraka ny fahotana rehetra sy ny faharatsian-toetra rehetra aminy mba hananan'izy ireo fahamasinana tonga lafatra amin'ny fahatahorana Azy ary ho vonona ny ho faty ao amin'ny Tompo na hafindra any an-danitra (...)

Tsy hanaiky afa-tsy fahadiovana sy fahamasinana Andriamanitra; ny pentina, ny fikentronana, ny fahadisoana ao amin'ny toetra dia hampanalavitra azy ireo mandrakizay amin'ny lanitra miaraka amin'ny voninahiny sy ny hareny rehetra. TFC. 2:453.

Ny ankabeazan'ireo milaza azy ho Kristianina dia tsy mahazo an-tsaina ny hery ara-panahy izay mety ho azon'izy ireo raha toa ka fatra-paniry izany izy ary maharitra mba hahazo ny fahalalana ny zava-panahy, toy ny fahazoany ny zavatra tsizarizary sy mety lo amin'ity fiainana ity. ireo vahoaka betsaka izay milaza ny tenany ho Kristianina dia mianina amin'ny toe-panahy saozanina. Tsy vonona ny hanao ho vaindohan-draharaha ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra sy ny fahamarinany izy; zava-miafina ho azy ireo ny fahamasinana, ary tsy takatry ny sainy. Tsy mahafantatra an'i Kristy eo amin'ny fanandramany izy. TFC, 2:266.

Fahafaha-manao maro no efa voaomana ho an'izay rehetra mirotsaka amim-pahatsoram-po sy amim-pahamatorana eo amin'ny asa fanaovana ny fahamasinana ho tonga lafatra ao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Efa nomena tamin'ny alalan'i Kristy ny hery, ny fahasoavana ary ny voninahitra mba hoentin'ny anjely eo amin'ireo mpandova ny famonjena. Tsy misy olona ambany loatra, feno fitaka ary ratsy ka tsy hahita ao amin'i Jesôsy, izay maty ho azy ireo, hery sy fahadiovana ary fahamarinana. Ho azon'izy ireo izany raha miala amin'ny fahotany sy ny lalan-dratsiny izy ireo, ary mitodika amin'ny fo manontolo any amin'llay Andriamanitra velona. Miandry ny hanesorana amin'izy ireo ny fitafiany maloto sy feno fahotana Izy, ka hanafy azy ireo ny akanjo fotsy sy mamiratra avy amin'ny fahamarinana; manolotra fiainana azy ireo Izy fa tsy fahafatesana. Afaka mivelatra ao Aminy izy ireo. Tsy halazo ny rantsany ary hamoa. Afaka manovo rano sy sakafo avy Aminy izy ireo raha mitoetra ao Aminy, ho feno ny Fanahiny, mandeha toy izay nandehanany, mandresy toy izay nandreseny, ary homem-boninahitra eo an-tanany ankavanany. TFC, 2:453, 454.