"Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa «rehefa afaka kelikely, Dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra» Ary «ny oloko marina dia ho velon'ny finoana; "Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy." - Heb. 10:35-39. 

Mofon'aina:

Hitako fa ao anatin'ny fotoana mangitakitaka isika izao. Miasa amin'ny heriny rehetra i Satana mba handrombaka ireo fanahy eo am-pelatanan'i Kristy ka hampanitsakitsaka azy ireo ny Zanak'Andriamanitra. (...)

Azo atao ny mampivelatra ny toetra. Mandanja ny tombambidin'ny saina ny anjelin'Andriamanitra. Misedra sy mizaha toetra ny vahoakany Andriamanitra. Nolazain'ny anjely tamiko ireto teny ireto: Tandremo, ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andnamanitra velona; fa mifananara isan-andro, raha mbola atao hoe Anio'; fandrao hisy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahan'ny ota. Fa efa tonga mpiombona amin'i Kristy isika, raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiantsika hatramin'ny farany.»

Tsy faly Andriamanitra raha misy amin'ireo vahoakany izay nahalala ny herin'ny voninahiny no miresaka ny amin'ny fanahiany. Ho tonga fantsona ho an'i Satana izy ireo amin'izany mba hampitany ny soso-keviny amin'ny sain'ny hafa. Ny voan'ny tsy finoana sy ny ratsy iray dia tsy mamaka mora foana. Mamelona izany isan'ora i Satana ka mamelana ary tonga matanjaka izany. Ny voa tsara nafafy dia mila velomina, tondrahana ary karakaraina tsara; satria misy poizina manodidina azy manakana azy tsy hitombo ka hamono azy. Mahery lavitra noho ny tany aloha ny herin'i Satana satria fantany fa efa kely sisa ny fotoana hamitahany. (...)

Hokororohina ny vahoakan'Andriamanitra, toy ny katsaka ao anaty sivana, mandra-pahatonga ny akofa ho voasaraka tsara amin'ny tena voa. Mila mibanjina an'i Kristy mba ho ohatra sy môdelin'ny fanetren-tena ho antsika isika. (...)

Naseho ahy ny valisoan'ny oIona masina, ny lova tsy mety  lo. Ary naseho ahy avy eo izay niaretan'ny vahoakan'Andriamanitra ho an'ny fahamarinana ka hahita izy ireo fa mora vidy ny lanitra. Niaiky izy ireo fa ny fahoriana amin'izao fotoana izao dia tsy azo hampitahaina akory amin'ny voninahitra izay tokony haseho eo aminy. Hozahan- toetra ny vahoakan'Andriamanitra amin'izany andro farany izany. Tsy ho ela anefa dia ho tonga ny fizahan-toetra azy ireo farany dia hahazo ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay izy ireo. TFC, 1:429-432.