"Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy." - 1 Jao. 5:21. 

Mofon'aina :

Hokororohana tahaka ny vary ny tena zanak'Andriamanitra marina rehetra, ary ao anatin'izany fikororohana izany dia tsy maintsy ilaozana avokoa ireo fialamboly nolalaina rehetra izay nampanalavitra ny saina tamin'Andriamanitra. Hita any amin'ny ankohonana maro fa haingon-trano sy sary mandravaka no mameno ny fanaka sy ny fitoeram-boky ary ny latabany. Dia toy izany no manjary ironan'ny saina ho amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo izao fa tsy amin'ireo zavatra any an-danitra. Moa tsy karazana fanompoan-tsampy ihany ve izany? Tsy tokony ho nampiasaina hahasoa ny taranak'olombelona, hanamaivana ny fahoriany, nanafiana ireo mitanjaka, ary namokisana ny noana ve ny vola nolaniana foana toy izany? Moa tsy tokony ho napetraka tao an-trano firaketan'ny Tompo ve izany ho fampandrosoana ny asany sy ny fanjakany eto an-tany?

Lohahevitra manan-danja goavana tokoa io, ary hamafisina aminao izany mba tsy hahalatsaka anao amin'ny fahotan'ny fanompoan-tsampy. Ho tonga amin'ny fanahinao ny fitahiana raha mitandrina ny tenin'llay Iray Masin'ny Isiraely ianao hoe: "Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. "Maro no mamorona fahasahiranana sy tebitebin-tsaina amin'ny tsy antony ho an'ny tenany, noho ny fandaniany ny fotoany sy ny ron-dohany amin'ireo haingo tsy misy ilàna azy, izay mameno ny tranony. Mila ny herin'Andriamanitra izy ireo hampiala azy amin'izany toe-tsaina izany; satria fanompoan-tsampy tokoa ny heviny sy ny tanjona iafarany.

Ilay mandinika ny fo dia maniry ny olony ho afaka amin'ny fanompoan-tsampy. Aoka ny Tenin'Andriamanitra, dia ilay boky mitondra fitahiana sy fiainana, no handravaka ny latabatra fa tsy ireo ravaka tsy mahasoa. Boky izay hitondra fahazavan-tsaina sy hampahafantatra ny fahamarinana ilaina ankehitriny no andanio ny volanao. Raiso ho toy ny harena sarobidy ny Tenin'ny Tompo, izay mirakitra fahendrena sy fitiavana tsy hita lany; manoro sy mitarika ny Ialanao mankany an-danitra io boky io.

O! raha mba mandinika lalina ny Soratra Masina amim-pivavahana sy amim-panoloran-tena mantsy ianao! Raha mba mandinika ny tenanao mantsy ianao ka hampiasa jiro mirehitra, hahitanao ilay singan-kofehy mamatotra anao amin'ny fomban'izao tontolo izao, izay nampanalavitra ny sainao tamin'Andriamanitra, ka hanapaka izany! Mivavaha amin'Andriamanitra mba hasehony anao ireo fanao ratsy izay misintona ny fisainanao sy ny fitiavanao hiala Aminy. Ho fanehoana ny toetrany no nanomezan'Andriamanitra ny lalany masina. Azonao atao ny mandresy ny fahalemena rehetra eo amin'ny toetranao amin'ny alalan'io lalana io. Afaka mampisaraka ny tenanao amin'ny karazan-tsampy rehetra ianao, ary mampifandray ny tenanao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny rojo volamenan'ny fahasoavana sy ny fahamarinana. — SIM, b. 2, tt. 317,318.