"Izay maharesy no handova izany zavatra izany; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho zanako". Apôkalipsy 21:7

Mofon'aina :
Tsy maintsy manohitra sy mandresy ny fahotana isika mba hahafahantsika mandova ny zavatra rehetra. – GC, t. 540.

Hahazo fifaliana ao amin'i Jehôvah isika raha mitandrina ny didiny. Raha manana ny zo maha-olom-pirenen'ny lanitra antsika, sy ny maha-mpandova ilay lova maharitra mandrakizay tokoa isika, dia manana ilay finoana "izay miasa amin'ny fitiavana" sy manadio ny fanahy (...) Anisan'ny fianakavian'ny lanitra isika, zanak'llay Mpanjakan'ny lanitra, mpandova an'Andriamanitra, ary mpiara-mandova amin'i Kristy. Handray ilay satroboninahitra fiainana izay tsy ho levona isika amin'ny fiaviany. – YI, 25 Aogositra 1898.

[...] Hanao ahoana loatra re io fiainana izay ho antsika tsy ho ela io! Tena ho kanto tokoa! Lehibe sy lalina ary tsy manam-petra tokoa ny fitiavana nasehon'Andriamanitra tamin'ny olona!

Tsy manam-petra ireo tombontsoa azo antoka ho an'ireo zanak' Andriamanitra, - mifandray amin'i JesOsy Kristy, izay manerana ny lanitra sy izao tontolo izao tsy rava, ary hiankohofan'ny fo rehetra, hirain'ny lela rehetra ny fiderana Azy; ny maha-zanak' Andriamanitra, mitondra ny anarany, anisan'ny fianakavian'ny andriana; miandany ao ambany fanevan'llay Andriana Imanoela, Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo. – YI, 20 OktObra 1886.

Ilay Zanak'Andriamanitra no mpandova ny zavatra rehetra, ary nomanina ho Azy ny fanjakana sy ny voninahitr'ireo fanapahana rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity (...) Tahaka ny naha-teto amin'izao tontolo izao an'i Kristy no mampitoetra eto ny mpanaraka Azy. Zanak'Andriamanitra sy mpiara-mandova amin'i Kristy ireo; ary azy ireo ny fanjakana sy ny fanapahana. – TFC, 1:286,287.

Noho ny fiainanao feno fankatoavana dia hanome anao fanjakana eo ambanin'ny lanitra rehetra Izy, ho solon'ity izao tontolo izao ity. Hanome anao voninahitra mandrakizay Izy. – TFC, 2:44.