"Mba ampahitao ny voninahitrao aho." — Eks. 33:18. 

Mofon'aina:

Tombontsoa ho antsika ny fiezahana manakatra   ambony kokoa hatrany, mba hahitantsika mazava ny tena toetr' Andriamanitra. Rehefa nivavaka i Mosesy nanao hoe: "Mba ampahitao ny voninahitrao aho", dia tsy nanome tsiny azy ny Tompo fa novalian'ny Tompo tokoa ny fivavany. [---]

Ny fahotana no manamaizina ny saintsika sy manalefaka ny fahitantsika. Raha voadio afaka amin'ny fahotana ny fontsika, ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr 'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy, izay mampahazava ny teniny sy mitaratra eo amin'ny endriky ny zava-boary, dia hilaza Azy amin'ny fomba feno kokoa hatrany hoe: "Mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindrampo sy fahamarinana" — Eks. 34:6. 

Eo amin'ny fahazavany no ahitantsika fahazavana mandra-piovan'ny saina sy ny fo ary ny fanahy ho araka ny endriky ny fahamasinany.

Ireo izay mamikitra toy izany amin' ny toky nataon ' Andriamanitra tao amin'ny Teniny, dia mety hahavita zava-mahagaga. Midadasika eo anatrehany ny saha malalaky ny fahamarinana, ny loharanon-kery lehibe. Misy zavatra be voninahitra haseho azy. Misy tombontsoa sy adidy izay tsy noheveriny akory ho ao amin'ny Baiboly no hiseho mazava. Izay rehetra mandeha eo amin'ny lalan'ny fankatoavana amin-panetren-tena, ka manatanteraka ny fikasan'Andriamanitra, dia hahalala bebe kokoa hatrany ny amin'ireo fanambarana azy. TMF, tt. 309-310. 

 

.