"Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina; fa rahatrizay dia mifanatrika; ankehitriny sombintsombiny no fantatro; fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy." - 1 Kôr. 13:12. 

Mofon'aina:

Miomana ho amin'ny fiainana mandrakizay ny asa atao mandritra ny androm-piainantsika. Tsy ho tanteraka eto amin'ity fiainana ity ny fanabeazana natomboka teto; handroso hatrany sy hitombo hatrany izany mandritra ny mandrakizay manontolo. Hihafeno hatrany ny fanehoana ny fahendrena sy ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny drafitry ny fanavotana. Ny Mpamonjy no hizara ireo tahiry sarobidin'ny fahalalana, raha mitarika ny zanany ho eo amin'ny loharanon'ny rano velona Izy. Ary isan'andro isan'andro dia hovelarina eo anatrehan'ny saina amin'ny hatsaran-tarehy vaovao ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra, ny fanehoana mazava ny heriny teo amin'ny asa namoronany sy itazonany an'izao rehetra izao. Hanjavona ny zava-miafina, eo amin'ny fahazavana izay mamirapitratra avy amin'ny seza fiandrianana, ary ho gaga ny fanahy rehefa mahita ny fahatsoran'ny zavatra izay mbola tsy azony mihitsy teo aloha. 

Ankehitriny isika dia mijery amin'ny fitaratra, maizimaizina ihany; fa amin'izay isika dia hifanatrika; ankehitriny dia sombintsombiny no fantatsika, fa rahatrizay dia ho fantatsika tsara toy izay nahafantarana antsika. — TMF, t. 311. (...)

Eo anivon'ny ady sy ny fakam-panahy atrehina amin'izao fotoana izao, ao anatin'izao androm-pahasoavana izao indrindra, no tokony hiezahantsika hanana toetra izay hanomana antsika hahazo fiainana izay mifamatra amin'ny fiainan'Andriamanitra. L 264, 1903.

Tokony hanana maso mifantoka amin'ny voninahitr'Andriamanitra isika, mba hitomboantsika ao amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny Tompontsika sy Jesôsy Kristy Mpamonjy antsika. Arakaraka ny fahamatorantsika sy ny fitandremantsika amin'ny fikatsahana fahendrena avy any ambony, no hahatonga antsika ho mafy orina ao anatin'ny fahamarinana. — Ms 10,1894.