"Mijery an'i Jesosy Tompon 'ny finoantsika sy mpanefa azy." – Heb. 12:2. 
Mofon'aina:

Na dia fantatrao aza fa toy izao no nitiavan 'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-Lahy Tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay", i Satana kosa (...) hitady sy hiezaka ny hisarika anao hiala amin'i Kristy, ka mba hahatonga anao ho mpanompony ihany ary hisarihanao ihany koa ny hafa mba hiala, ary amin'izay dia tsy ho tanteraka ny drafitr'Andriamanitra.

Izy no rain'ny lainga, manjaitra haraton'ny tsy fahamarinana sy ny fahadisoana izy ary hafatony ao anatin'izany amin'ny alalan'ny tadin'ny lainga ianao mba ho amin'ny asa fanompoan-dratsiny. Arakaraka ny maha olon-kendry sy olona manana fahalalana anao, arakaraka ny maha-olona mahaliana anao, no vao mainka hiasany mafy mba hahafahany mandresy lahatra anao h hametrahanao ny talentanao eo an-tongony, ary hanampy azy hanatanteraka ny faniriany amin'ny fitarihana ny hafa ho eo ambany fanevany miloko mainty. Raha azony natao mantsy ny nihazona ny saina ho eo ambany vahohony mandrakariva, dia tena ho nataony tokoa izany. Mametraka fanontaniana i Paoly Apôstôly hoe: "Iza no nanimba anareo; kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana ny fahamarinana?" I Satana no mpamitaka sy mpanimba, ary ataony izay hahatonga an'i Kristy ho voailika hiala ao amin'ny fanahin'ny olona, ka mba ho izy tenany mihitsy no manjaka ao.

Miangavy anao aho, anaka, mba hiala amin'izany fanangolen'ny ratsy izany. Mandosira ao amin'i Jesôsy mba ho toeram-pialofanao Izy, ka handraisanao ny fiainana mandrakizay. – YI, 2 Martsa 1893.

Isan'andro dia ataovy azo antoka fa eo akaikin'Andriamanitra ianao, mijery an'i Jesôsy, ilay Tompon'ny finoanao sy mpanefa azy. – YI, 19 Jolay 1894