"Dia aoka hahalala, eny, aoka hiezaka hahalala an'i Jehovah isika; mahatoky toy ny maraina ny fiposahany." – Hôs. 6:3. 

Mofon'aina:

 [...] Ny vavaka, ny finoana, ny fahatokiana an' Andriamanitra, dia samy mitondra hery avy any ambony, izay mametraka ny tombantomban' olombelona amin'ny toerana tena mendrika azy, dia ny maha-tsinontsinona azy izany.

Efa nomen'Andriamanitra tao anatin'ireo taona nifandimby ny fanehoana ny zava-miafina any an-danitra, ho fanatanterahany ny tanjony amin'ny fametrahana miandalana ny foto-pinoan'ny fahasoavana ao anatin'ny saina. Efa nohazavaina tamin' ny alalan'ireto teny ireto ny fomba nanehoany ny fahamarinana: «Mahatoky toy ny maraina ny fiposahany.» Izay olona mametraka ny tenany eo amin'ny toerana ahafahan' Andriamanitra manazava azy dia mandroso, tahaka ny fialana ao amin'ny haizin-kitroka ho ao amin'ny fahazavan'ny mitatao vovonana (...). Tahaka ny fiposahan'ny masoandro araka ny fanaony amim-pamindrampo sy fitiavana, tahaka ny tanamasoandro mamiratra mandritra ny andro izay mandrakotra ny lanitra, ary ny ala sy tendrombohitra fatratra aoka izany, izay manaitra izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanaovana izay hampisinda ny haizin'ny alina, dia toy izany no tokony hirosoan'ireo mpanara-dia an'i Kristy eo amin'ny iraka ataony amim-pitiavana. – AUCR, 1 Nôvambra 1904.

Anjaran'ny tanora tsirairay avy ny mandray fanapahan-kevitra momba ny tenany tsy amim-pisalasalana, hiandany amin'i Kristy, mba hitomboany amin'ny fahafenoana tanteraka ao amin'i Kristy Jesôsy. Hosoratana ao amin'ny bokin'Andriamanitra ny anaran'izany olona izany, ary tsy mba araka ny fihevitr'olombelona azy, fa araka ny fijerin'Andriamanitra azy. –YI, 26 Aprily