"Tsy maintsy miasa ho an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mahamendrika izany, satria mitombo fatratra ny finoanareo, ary be ny fifankatiavanareo rehetra." -2 Tes. 1:3. 

Mofon'aina:

Tena ilain'izay mino ny fahamarinana ny mandroso tsy tapaka, mitombo ho lehilahy Iehibe sy vehivavy lehibe ao amin'i Kristy Jesôsy. Tsy misy fotoana ho an'ny fitsilamodamohana sy ny tsy firaihana. Aoka hanao fanandramana velona ny amin'ny zava-panahy ny tsirairay. Aoka hiorim-paka. Miorena amin'ny finoana ka rehefa vitanao tsara izany dia hanana fitokiana tsy mihozongozona an'Andriamanitra ianao ka hahajoro amin'ny fotoana izay hisedrana ny asa sy ny toetry ny olona rehetra. Zaro hiasa amin'ny zava-panahy ny herinao ambara-pahatakaranao ny zava-dalina momba ' an'Andriamanitra ka hitomboanao avy amin'ny hery mankamin'ny hery. 

An'arivony ireo milaza ny tenany ho manana ny fahazavan'ny fahamarinana kanefa tsy mandroso. Tsy manao fanandramana velona izy ireo na dia manana ny tombontsoa rehetra aza (...) Ny Tenin'Andriamanitra dia manolotra fahafahana sy fanazavana ara-panahy ho an'izay mikatsaka izany amin-kafanam-po. Izay mandray ny teny fikasan'Andriamanitra sy miasa mifanaraka amin'izany amin'ny finoana velona dia handray ny fahazavan'ny lanitra eo amin'ny fiainany. Hisotro avy amin'ny loharanon'aina izy ireo ary hitarika ny hafa ho eo amin'izany loharano izay namelombelona ny fanahiny izany. — RH, 10 Janoary 1888