"Mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra (...) fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny ny zavatra rehetra ho amin'izay Loha, dia Kristy." — Efes. 4:14,15. 

Mofon'aina:

Aoka hitombo mandrakariva ny fitokianao ny rahalahinao, satria rehefa mieritreri-dratsy ianao dia miteny zava-dratsy. Amin'izany dia mandratra tena sy mandemy ny tenanao ianao raha tokony hahery ao amin'Andriamanitra. — L 182, 1901.

Tsy natao handrefy ny asan'ny hafa sy hanakiana ny tsy fahombiazany isika. Tsy nataon'Andriamanitra ho mpitondra ny fahotan'ny hafa isika. Ny an'ny tenantsika no tokony hozakaintsika. Arakaraka ny maha-feno ny fibebahana sy ny fanavaozana eo amin'ny fiainantsika no hampihena ny fahitantsika zavatra hokianina eo amin'ny hafa. Fahadisoana ho antsika ny mandrefy amin'ny tenantsika ny fahalemena hitantsika eo amin'ny hafa. Tsy manao toy izany Andriamanitra. Mahatakatra ny toe-javatra iainan'ny tsirairay Izy, ary ny andrefesany ny tsirairay dia ny tombontsoa ananany mba hanefeny ny toetrany hanatratra ny fenitra kristianina. Mihevitra ny fahafahana nananan'ny tsirairay hahalala ny momba Azy Izy. Ny olona tena mahatakatra marina ny lalàn'Andriamanitra dia tsy hampitaha ny toetry ny tenany amin'ny toetry ny hafa. Araka ny lalàn'Andriamanitra no hitsarany ny fiainany (...)

Tamin'ny toromarika nomeny ny mpianany dia nasehon'ny Mpamonjy ny amin'ny tokony hamongorana tanteraka ny faharatsiana. " Ary raha ny masonao no manafintohina anao", hoy Izy, "esory hiala izy, ka ario ho afaka aminao (...)"

Aoka isika handroso mandrakariva hanatratra ny fahatanterahan-toetra kristianina, mba tsy ho "zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay Loha, dia Kristy." — YI, 11 Febroary 1908. Asa mitohy ny fitomboana. — .11,C 4:367.