"Fony mbola zaza aho, nihevitra toy ny zaza, fa nony efa lehibe aho, dia nariako ny fahazazana  - 1 Kôr. 13:11

Mofon'aina:

Aoka tsy hitoetra ho zaza mandrakariva isika amin'ny fahatakarana sy ny fanandramana ny zava-panahy. Aoka tsy ho toy ny fitenin'ny olona vao nandray an'i Kristy mandrakariva ny fitenintsika; fa aoka hitombo amin'ny ara-tsaina ny fivavahantsika sy ny fanentanantsika rehefa mitombo amin'ny fanandramana ny fahamarinana isika. Tsy hahafaly antsika raha ankizy folo taona no manao fitenin-jaza enin-taona, ary hampalahelo tokoa ny handre firesa-jaza ataon'olona izay tonga amin'ny taona tokony hahamatotra azy. Rehefa mandroso taona ny olona iray dia andrasana aminy ny hitomboan'ny sainy manaraka izany, mifanaraka amin'ny taonany sy ny fanandramany (...) Kanefa raha mitaky ny fisehoan'izany fitomboana ara-tsaina izany dia niteny toy ny zaza, nisaina toy ny zaza; nariako ny fahazazana." isika eo amin'ny ankizy, moa tsy tokony hanampo ny fitomboan 'ny Kristianina amin'ny fahasoavana sy ny fanandramana koa va isika? — YI, 28 Jona 1894. [...]

Tsy tian'Andriamanitra hitoetra ho mpiana-draharaha ianao. Faniriany ny handraisanao izay rehetra azonao raisina eo amin'ny fitomboana ara-tsaina eo am-panatontosana ny asany. Faniriany ny hanatraranao ny zana-tohatra ambony indrindra, ary ny dingana aorian'izay dia ny fanjakan' Andriamanitra.

Fanirian'Andriamanitra hahatakaranao ny toerana misy anao amin'ny maha-zanakalahy sy zanakavavin'ny Avo indrindra anao, dia zanaky ny Mpanjakan'ny lanitra. —