"Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony." — Fil. 2:13. 

Mofon'aina:

Miahy ny vahoakany ilay Andriamanitry ny lanitra. Ny fiangonan' Andriamanitra, tahaka ny ray aman-dreny feno fitiavana, dia miahy ny zanany. Ary isika dia adala toy ny ankizy, satria ahoana moa no ahasahiantsika mihevitra fa mahalala ny zavatra rehetra kanefa amin'ny tsy fahavononantsika hanaraka ny dian-tongony dia tsy nanomboka nofantarintsika akory izay tian'Andriamanitra hampianarina antsika

. [...] Hatramin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra dia manana ny fahalementsika ara-panahy sy ny olantsika ara-panahy isika, tahaka ny fahalemena sy ny olana ananan'ny zaza vao miana-mandeha. Ary tahaka ny tsy ahafahan'ny zaza toy izany mametraka ny fitokiany amin'ny tenany fa tsy maintsy miankina amin'ny ray aman-dreniny, dia toy izany no tsy maintsy ianarantsika ny tsy hatoky olombelona fa hiantehitra amin' ilay Anankiray mahavonjy.

Miantso antsika Andriamanitra mba hanao ny asantsika amin'ny fahatahorana Azy ary handeha amin'ny fahatahorana Azy ary handeha amin'ny fangovitana eo anatrehany. "Miasà amin'ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo.»

Raha miasa araka ny sori-dàlan'i Kristy isika, ka miantehitra amin'ny tana-maherin'Andriamanitra, dia voaro; fa raha vao mamotsotra ny tanany isika ary manomboka miantehitra amin' olombelona, dia tandindomin-doza lehibe. Anio dia anio, fanirian'Andriamanitra ny hanatrarantsika fenitra ambony kokoa noho izay notratrarintsika hatrizay. Aoka handroso isan' andro ho amin'ny ambony kokoa isika, ambara-pilazana amintsika, amin'ny maha-vahoaka antsika, hoe:"Tanteraka ao aminy hianareo.» — Ms 96,1902.